• Şuradasınız
  • Anasayfa
  • KiK İtirazı (Kararlar)
  • 2007/63354 İhale Kayıt Numaralı “C.B.Ü. Hastanesi Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği ve Tıbbi Sekreterlik Hizmeti Alımı” İhalesi – Tarih: 03.12.2007 – No: 2007/UH.Z-3937

2007/63354 İhale Kayıt Numaralı “C.B.Ü. Hastanesi Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği ve Tıbbi Sekreterlik Hizmeti Alımı” İhalesi – Tarih: 03.12.2007 – No: 2007/UH.Z-3937

Toplantı No: 2007/073
Gündem No: 138
Karar Tarihi: 03.12.2007
Karar No: 2007/UH.Z-3937

Şikayetçi:
Ağarlar Temz. Gıda Turz. İnş. ve Özel Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Girne Bulvarı Nu:74/1 Karşıyaka/İZMİR
İhaleyin Yapan İdare:
Celal Bayar Üniversitesi (Döner Sermaye İşletmesi) Akmescit Mah. İzmir Cad. MANİSA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
29.11.2007 / 35164
Başvuruya Konu İhale:
2007/63354 İhale Kayıt Numaralı “C.B.Ü. Hastanesi Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği ve Tıbbi Sekreterlik Hizmeti Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
29.11.2007 tarih ve 08.22.00.0163/2007-85 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

Celal Bayar Üniversitesi (Döner Sermaye İşletmesi) tarafından 05.07.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “C.B.Ü. Hastanesi Veri Hazırlama Kontrol İşletmenliği ve Tıbbi Sekreterlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ağarlar Temz. Gıda Turz. İnş. ve Özel Sağlık Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 29.11.2007 tarih ve 35164 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ile ekleri incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle; 05.07.2007 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin olarak 06.08.2007 tarihinde yani ihalenin yapılmasından bir ay sonra aşırı düşük teklif açıklamalarının istenildiği, aşırı düşük teklif açıklamaları istenildikten sonra değerlendirmelerin yapılmasının 50 gün sürdüğü, ihalenin 20.09.2007 tarihinde karara bağlandığı, ancak idarenin ihale gerçekleşinceye kadar olan süre içerisinde doğrudan temin yolu ile alım yaptığı, yapılan alımların mevzuata uygun olmadığı, 05.07.2007 tarihinde yapılan ihale ile ilgili firmalarından istenilen ve 20.08.2007 tarihinde idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında teklifi etkileyen en önemli bileşen olan personel kıyafeti bedeli olarak 1,00.- YTL öngörüldüğü, daha düşük teklife sahip ve muhtemelen kıyafet bedeli olarak düşük bir bedel öngörmüş olan firma üzerinde ihale bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda, şikayetçinin 16.10.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 11.11.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 29.11.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

Anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde, itirazen şikayetin süresi geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükmüne yer verilmiş, 22 nci maddesinde ise, ihalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması, aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması, sözleşmenin imzalanmamış olması hallerinde iddiaların incelenmesine geçilebileceği öngörülmüştür.

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Sözkonusu başvuruda İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen koşulların oluştuğu anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesi ve ihale sürecinin durdurulmasına gerek bulunmadığı yönündeki düşüncemle çoğunluk kararına katılmıyorum.

Adem KAMALI
Kurul Üyesi

Benzer Yazılar

Beni yukari isinla
arçelik yetkili servisi arçelik yetkili servis arçelik servisi arçelik teknik servis arçelik servisleri istanbul arçelik servisi arçelik beko servis arçelik beko servisi arçelik beko yetkili servisi arçelik beko yetkili servis
beko servisleri
beko teknik servis
beko servisi
beko yetkili servis
istanbul beko servisi
arçelik beko servis
arçelik beko servisi
arçelik beko yetkili servisi
beko arcelik yetkili servis
KadirWeb PHP HTML Webmaster Web tasarım kişisel blog hosting Linux Plesk cPanel