• Şuradasınız
  • Anasayfa
  • KiK İtirazı (Kararlar)
  • 18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesinin 15. Kalemi (Kapalı Sistem Doku Takip Cihazı) – Tarih: 24.06.2004 – No: 2004/UK.Z-763

18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesinin 15. Kalemi (Kapalı Sistem Doku Takip Cihazı) – Tarih: 24.06.2004 – No: 2004/UK.Z-763

Toplantı No: 2004/051
Gündem No: 4
Karar Tarihi: 24.06.2004
Karar No: 2004/UK.Z-763

Şikayetçi:
Ser-Med Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi temsilcisi Recep HACIÖMEROĞLU 7. Cadde No:13/2 Öveçler / ANKARA
İhaleyin Yapan İdare:
Bursa Devlet Hastanesi Baştabipliği
Başvuru Tarih ve Sayısı:
21.05.2004 / 31090
Başvuruya Konu İhale:
18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesinin 15. Kalemi (Kapalı Sistem Doku Takip Cihazı)

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
18.06.2004 tarih ve 07.G010/2004-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Bursa Devlet Hastanesi Baştabipliğince 05.04.2004 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesine katılan Ser-Med Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 30.04.2004 tarihinde idareye yaptığı başvurunun, 14.05.2004 tarihli kararla reddi üzerine, 21.05.2004 tarih ve 31090 sayıyla kayıtlarımıza alınan dilekçeyle Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu,

Kurumumuzca istenilmesi üzerine gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

karar verilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
18.06.2004 tarih ve 07.G010/2004-19E sayılı Esas İnceleme Raporu ile ihale dosyası incelendi:

Ser-Med Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin şikayet dilekçesinde; En avantajlı teklif olarak kabul edilen Kaplan Limited Şirketinin ihalede teklif etmiş olduğu Shondan Excelsier marka doku tipi cihazının teknik şartnamenin 6. maddesinde belirtilen LCD ekrana sahip olmadığı, 9. maddede istenilen cihazın en az 300 kaset alabilme kapasitesine sahip olmadığı, ayrıca 13. maddede belirtilen cihazın kimyasal ve parafin kaplarının en az 4 litrelik kapasiteye haiz olmadığı, aynı firma tarafından verilen iki tanıtım katalogunun çelişkili ifadeler içerdiği, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

İdare tarafından gönderilen ihale dosyasının incelenmesinden; Bursa Devlet Hastanesi Baştabipliğince Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ilan ile açık ihale usulüyle 05.04.2004 tarihinde 18 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı İhalesi yapılacağının ilan edildiği, ihalenin şikayete konu 15. kalemine 3 firmanın teklif verdiği, Kaplan Uluslararası Limited Şirketinin teklifinin 34.700.000.000 TL, Ser-Med Tıbbi Cihazlar Limited Şirketinin teklifinin 37.850.000.000 TL ve Çınartaş Tıbbi Malzeme Anonim Şirketinin teklifinin ise 67.800.000.000 TL olduğu, 26.04.2004 tarihli İhale Komisyonu kararı ile; 15. kaleme yönelik ihalenin Kaplan Uluslararası Limited Şirketi üzerinde bırakılmasına karar verildiği, komisyonca alınan bu kararın ihale yetkilisi tarafından 26.04.2004 tarihinde onaylandığı, ihale kararının şikayetçi firma tarafından 27.04.2004 tarihinde öğrenildiği, 30.04.2004 tarihli dilekçe ile idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarece şikayetin reddine ilişkin olarak alınan 14.05.2004 tarih ve 08130 sayılı kararın şikayetçi firmaya 14.05.2004 tarihinde tebliğ edildiği, 21.05.2004 tarih ve 31090 kayıt sayılı dilekçe ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmaktadır.

A- Şikayetçinin başvuru dilekçesindeki iddialarının incelenmesi neticesinde;

1- En avantajlı teklif olarak kabul edilen Kaplan Limited Şirketinin ihalede teklif etmiş olduğu Shondan Excelsier marka doku tipi cihazının teknik şartnamenin 6., 9. ve 13. maddesine uygun olmadığına ilişkin iddianın değerlendirilmesi;

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında, “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde de, “Gerek duyulması halinde alınacak malın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yukarıda anılan düzenlemelerden mal alımı ihalelerinde teknik şartname hazırlanmasının zorunlu olmadığı, ancak alınacak ürünün teknik özellikli olması halinde objektif değerlendirme yapılabilmesi açısından teknik şartname düzenlenebileceği, teknik şartname düzenlendiği durumlarda, teklif edilecek ürünlerin şartnameye uygun olmasının gerektiği anlaşılmaktadır.

Teknik şartnamenin incelenmesinden;

6. maddede, cihazın dijital klavyeli LCD ya da dokunmatik LCD ekrana sahip olması gerektiği,

9. maddede, cihazın en az 300 kaset alabilme kapasitesine sahip olması gerektiği,

13. maddede de, cihazın kimyasal ve parafin kaplarının en az 4 litre kapasitede olması gerektiğinin düzenlendiği görülmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, patoloji uzmanları Dr. Yüksel Okumuş ve Dr. Hayrettin Fidan tarafından yapılan 13.04.2004 tarihli demostrasyon tutanağında; Kaplan Uluslararası Limited Şirketinin teklif etmiş olduğu cihazın 300 kaset kapasite ile işlem yapabileceğinin tespit edildiği, Ser-Med Tıbbi Cihazlar Limited Şirketinin 30.04.2004 tarihli şikayet başvurusu üzerine ihale yetkilisi tarafından konunun incelenmesi amacıyla patoloji uzmanları Dr. Ömer Erdoğan, Dr. Şafak Atahan ve Dr. Asiye Konuk un raportör olarak görevlendirildiği, anılan ekip tarafından hazırlanan raporda; takip sepetinin 300 kaset aldığı, parafin kaplarının 4.3 litre aldığı ve cihazın LCD ekrana sahip olduğunun ifade edildiği, Kaplan Uluslararası Limited Şirketi tarafından ihalede teklif edilen Shandon Doku Takip Cihazının üreticisi olan Thermo Electron Corporation tarafından gönderilen ve yeminli mütercim ve noter onaylı olarak idareye sunulan 06.05.2004 tarihli yazıda da Shandon Doku Takip Cihazının LCD ekrana sahip olduğu ve parafin kaplarının 4.3 litre kapasiteye sahip olduğunun ifade edildiği görülmektedir.

Ayrıca Kaplan Uluslararası Limited Şirketi tarafından teklif zarfı içerisinde sunulan katalogun incelenmesinden; sepetin 300 kaset kapasiteli olduğu ve parafin kaplarının 3.8-5.3 litre kapasitede olduğu görülmektedir.

Bu itibarla, malın idareye teslimi esnasında idarece kurulacak olan muayene ve kabul komisyonu tarafından da teslim edilen ürünün teknik şartnameye uygun olup olmadığının kontrol edileceği göz önünde bulundurulduğunda şikayetçi firmanın iddiası yerinde görülmemiştir.

2- İhale üzerinde kalan firma tarafından verilen iki tanıtım katalogunun çelişkili ifadeler içerdiği, bu durumun 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesine aykırı olduğuna ilişkin iddianın değerlendirilmesi;

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde, “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Teknik Şartnamenin 2.1 inci maddesinde, satıcı firmaların teklifleri ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği katalogları verecekleri düzenlemesi yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, anılan düzenlemeye uygun olarak ihaleye teklif veren firmaların ürünlerine ilişkin katalogları idareye ihale dosyası içerisinde sundukları anlaşılmaktadır.

Şikayete konu ihaleye teklif veren ve ihale üzerinde kalan Kaplan Uluslararası Limited Şirketinin teklif dosyasının incelenmesinden, şikayetçi firmanın iddia ettiği üzere teklif dosyası içerisinde 2 (iki) katalog bulunmadığı görüldüğünden şikayetçinin bu konudaki iddiası yerinde görülmemiştir.

B- Şikayetçinin iddiası ile bağlantılı görülen diğer hususların incelenmesi sonucunda;

İhalenin sonucunu esastan etkileyecek nitelikte herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü uyarınca itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Oybirliğiyle karar verildi.

Karşı Oy:

Benzer Yazılar

Beni yukari isinla
arçelik yetkili servisi arçelik yetkili servis arçelik servisi arçelik teknik servis arçelik servisleri istanbul arçelik servisi arçelik beko servis arçelik beko servisi arçelik beko yetkili servisi arçelik beko yetkili servis
beko servisleri
beko teknik servis
beko servisi
beko yetkili servis
istanbul beko servisi
arçelik beko servis
arçelik beko servisi
arçelik beko yetkili servisi
beko arcelik yetkili servis
KadirWeb PHP HTML Webmaster Web tasarım kişisel blog hosting Linux Plesk cPanel