• Şuradasınız
  • Anasayfa
  • KiK İtirazı (Kararlar)
  • 2009/41879 İhale Kayıt Numaralı “Isınma Amaçlı Kömür Alımı (Tip-2 Çeşit-2) 1326 Ton Alımı” İhalesi – Tarih: 13.07.2009 – No: 2009/UM.II-1848

2009/41879 İhale Kayıt Numaralı “Isınma Amaçlı Kömür Alımı (Tip-2 Çeşit-2) 1326 Ton Alımı” İhalesi – Tarih: 13.07.2009 – No: 2009/UM.II-1848

Toplantı No: 2009/058
Gündem No: 11
Karar Tarihi: 13.07.2009
Karar No: 2009/UM.II-1848

Şikayetçi:
Göksedef Madencilik Aky. İnş. İnş. Malz. Elk. Ev Eşy. Amb. Tar. Gd. Dgaz. Kzn. Tes. Mlz. Alm. Stm. İmlt. San. ve Tic. Ltd. Şti., Sakarya Mahallesi Torun Sokak No:1/B Manisa
İhaleyin Yapan İdare:
Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Merkez Dilşeker Mah.Turgutlu Cad. MANİSA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
10.06.2009 / 13538
Başvuruya Konu İhale:
2009/41879 İhale Kayıt Numaralı “Isınma Amaçlı Kömür Alımı (Tip-2 Çeşit-2) 1326 Ton Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
09.07.2009 tarih ve II.M.12.12.0220/2009-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 20.05.2009 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Isınma Amaçlı 1326 Ton (Tip-2 Çeşit-2) Kömür Alımı” ihalesine ilişkin olarak Göksedef Mad. Aky. İnş. İnş. Malz. Elk. Ev Eşy. Amb. Tar. Gd. Dgaz. Kzn. Tes. Mlz. Alm. Stm. İmlt. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 22.05.2009 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 27.05.2009 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.06.2009 tarih ve 13538 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.06.2009 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Genç Madencilik Ltd. Şti. den alınan yetki belgesinin Göksedef Ltd. Şti. adına düzenlendiği, bu belgenin ekinde yer alan noter onaylı yetki belgesinin ise Göksedef A.Ş. adına düzenlendiği, yetki belgeleri iki farklı tüzel kişilik adına düzenlendiğinden geçersiz sayılarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ancak, asıl yetki belgesinin ekinde yer alan Göksedef A.Ş. adına düzenlenmiş noter onaylı belgenin Genç Madencilik Ltd. Şti. nin yetkilisinin imzasını teyit etmesi amacıyla sunulduğu, bu belgenin asıl yetki belgesiyle ilişkilendirilmemesi gerektiği, dolayısıyla yetki belgesinin geçerli sayılarak tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Yapılan incelemede, 20.05.2009 tarihinde yapılan ihaleye 8 isteklinin katıldığı, bu isteklilerden, Atılım Nak. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. nin teklifinin, teklif dosyasında katı yakıt kayıt belgesi, yetki belgesi ve TSE uygunluk belgesinin eksik olduğu gerekçesiyle, Mustafa Erten- Erten Ticaret in teklifinin, teklif dosyasında TSE uygunluk belgesinin eksik olduğu gerekçesiyle, Göksedef Mad. Aky. İnş. İnş. Malz. Elk. Ev Eşy. Amb. Tar. Gd. Dgaz. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin, teklif dosyalarında katı yakıt kayıt belgesi ve yetki belgesi ile doküman satın alındığına dair belgenin eksik olduğu gerekçesiyle, Dedeoğlu Mad. İnş. Turz. Tek. San. Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin ise teklif dosyasında sunduğu yetki belgesinin kış sezonuna ait olduğu ve imza sirküsünün eksik olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, geçerli teklif olarak değerlendirilen 4 istekliden Yılsan Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Bükköy Madencilik Turizm A.Ş. nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

İhale ilanının 4.1.1.2 nci maddesinde; “İstekli üretici firmalar kendilerine ait, istekli temsilci firmalar ise temsil ettikleri firmaya ait;

A. Ürüne ait Türk Standartları Enstitüsünden (TSE) alınan uygunluk belgesi veya ürüne ait TSEK (faaliyet uygunluk belgesi)

B. Katı yakıt satıcı kayıt belgesi, satış izin belgesi istekli tarafından ihalenin yapılacağı ilde katı yakıt satıcı kayıt belgesi, satış izin belgesi almamış olan ithalatçı, üretici, satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman ithalatçılar için ithalatçı kayıt belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı) üreticiler için uygunluk izin belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi satış izin belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ihale komisyonuna verilecektir.

Ayrıca ithal edilen kömürler için kontrol belgesi, uygunluk belgesi, proforma fatura ve gümrük giriş beyannamesi ihale komisyonuna verilecektir. İş ortaklığı olması halinde en az bir ortağın bu belgeleri sağlaması yeterlidir.

Bu şartnamede istenen belgelere sahip üretici firmaların ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya yetki verdiği firmalarda ihaleye katılabilecektir. Bu yetki belgelerinin aslı veya yurt içi firmalar için aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri, yurt dışı firmalar için ise ilgili ülkedeki T.C. Elçilik, Konsolosluk, onaylı veya Apostille kaşeli olacaktır.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.” düzenlemesi, 4.3.1 inci maddesinde; “Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi,

Verilmesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdarece hazırlanan idari şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde de ihale ilanının 4.1.1.2 nci maddesindeki düzenlemeye yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin bu kapsamda, Genç Madencilik Ltd. Şti. tarafından verilmiş yetki belgesini, üretici firma (Genç Madencilik Ltd. Şti.) adına düzenlenmiş TSE Uygunluk Belgesini, Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini sunduğu, teklif dosyasında ayrıca, Genç Madencilik Ltd. Şti. nin Göksedef Yapı ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. ye satış yetkisi verdiğini içeren bir yetki belgesinin bulunduğu görülmüştür.

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin idari şartnamenin 7.5.1 inci maddesi kapsamında istenilen tüm belgeleri sunduğu, ayrıca sunulan Genç Madencilik Ltd. Şti. nin Göksedef Yapı ve Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. ye satış yetkisi verdiğini içeren belgenin asıl yetki belgesiyle ilişkilendirilmemesi gerektiği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

Bununla birlikte, ihale komisyon kararında, başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinden diğeri, teklif dosyasında doküman alındı belgesinin bulunmaması olarak belirtilmektedir.
Bu kapsamda yapılan incelemede, ihale dokümanında, isteklilerce doküman alındığına dair belgelerin teklif dosyalarında sunulmasının bir yeterlik kriteri olarak belirtilmediği dolayısıyla, bu belgenin teklif dosyasında bulunmamasının bir eksiklik olarak değerlendirilemeyeceği kaldı ki, başvuru sahibinin teklif dosyasında, idare yetkilisi ve firma yetkilisi tarafından imzalanmış KİK004.0/M numaralı İhale Dokümanının Satın Alındığına İlişkin Formun bulunduğu, bu itibarla, başvuru sahibinin doküman satın aldığının anlaşıldığı görüldüğünden, başvuru sahibinin teklifinin bu gerekçe ile de değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri yerinde bulunmamıştır.

4734 sayılı Kanunun “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde; “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

“İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinde; “İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

Bulunmaktadır.

Şikayete konu ihalede 22.05.2009 tarihinde alınan ihale komisyonu kararının 26.05.2009 tarihinde onaylandığı, bu kararın 27.05.2009 tarihinde isteklilere posta yoluyla gönderildiği, 10.06.2009 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli Yılsan Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. ne sözleşmeye davet yazısının gönderildiği, 15.06.2009 tarihinde ise sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi, 22.05.2009 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunmuş, idarece 27.05.2009 tarihinde şikayete verilen cevabın 04.06.2009 tarihinde bildirilmesi üzerine başvuru sahibince 10.06.2009 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

Bu durumda başvuruya konu ihalede, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra Kurum tarafından nihai kararın verilmesi beklenilmeden 15.06.2009 tarihinde 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Benzer Yazılar

Beni yukari isinla
arçelik yetkili servisi arçelik yetkili servis arçelik servisi arçelik teknik servis arçelik servisleri istanbul arçelik servisi arçelik beko servis arçelik beko servisi arçelik beko yetkili servisi arçelik beko yetkili servis
beko servisleri
beko teknik servis
beko servisi
beko yetkili servis
istanbul beko servisi
arçelik beko servis
arçelik beko servisi
arçelik beko yetkili servisi
beko arcelik yetkili servis
KadirWeb PHP HTML Webmaster Web tasarım kişisel blog hosting Linux Plesk cPanel