• Şuradasınız
  • Anasayfa
  • KiK İtirazı (Kararlar)
  • 2010/111413 İhale Kayıt Numaralı “Rize Merkez Gündoğdu Deresi Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi” İhalesi – Tarih: 18.04.2011 – No: 2011/UY.II-1346

2010/111413 İhale Kayıt Numaralı “Rize Merkez Gündoğdu Deresi Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi” İhalesi – Tarih: 18.04.2011 – No: 2011/UY.II-1346

Toplantı No: 2011/031
Gündem No: 61
Karar Tarihi: 18.04.2011
Karar No: 2011/UY.II-1346

Şikayetçi:
Ahmet Taşpınar, Av.Çiğdem Şelli Dilek Cinnah Caddesi No: 73/6 Çankaya / Ankara
İhaleyin Yapan İdare:
Dsi 22. Bölge Müdürlüğü, Dsi 22.Bölge Müdürlüğü 61177 Yalıncak /Trabzon
Başvuru Tarih ve Sayısı:
11.02.2011 / 8382
Başvuruya Konu İhale:
2010/111413 İhale Kayıt Numaralı “Rize Merkez Gündoğdu Deresi Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
08.03.2011 tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.Y.[05.44].(0229)./2011-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

DSİ Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü tarafından 31.08.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Rize Merkez Gündoğdu Deresi Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Taşpınar ın 24.01.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin 11.02.2011 tarih ve 8382 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.02.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

Başvurunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idare tarafından yapılan yasaklılık teyidi sonucu, haklarında 2006 yılında açılmış kamu davası olması nedeniyle 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.8.1 inci maddesi gereğince tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedildiği, yapılan işlemin hukuka ve ihale mevzuatına aykırı olduğu, ihalenin kimin üzerinde kaldığının bildirilmediği, bu nedenle aritmetik hata nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığını tahmin ettikleri, ancak aritmetik hata nedeniyle değerlendirme dışı bırakılma durumunda geçici teminatın gelir kaydedileceğine dair mevzuatta bir hüküm bulunmadığı, haklarında kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmalarının Anayasaya aykırı olduğu, ayrıca kamu davası açılması nedeniyle kamu ihalelerine katılamayacağına ilişkin herhangi bir tebligatın yapılmadığı, sonuç olarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesinin hukuka aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, başvuruya konu ihaleye 14 teklif verildiği, 27.09.2010 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Yurt-Se İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti.-Atabey Den. ve İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

İdarece başvuru sahibine gönderilen 04.10.2010 tarih ve 15001 sayılı kesinleşen ihale kararında, başvuru sahibi Ahmet Taşpınar ın teklifinin; 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunması sebebi ile aynı Kanununun 59 uncu maddesi ikinci fıkrası gereğince haklarında kamu davası açılmasına karar verilen gerçek kişilerin yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların ihalelerine katılamayacakları, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.8 inci maddesinde yer alan “Teminatların gelir kaydedilmesi” başlığı altında, ihale ve son başvuru tarihi itibariyle haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan aday veya isteklilerin ihaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesine ilişkin hüküm uyarınca, söz konusu istekli hakkında yapılan yasaklılık teyidi sonucunda, istekli hakkında kamu davasının açıldığının belirlenmesi sebebiyle anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiş olup bu itibarla başvuru sahibine gönderilen söz konusu kesinleşen ihale kararında, başvuru sahibinin iddiasında belirtilenin aksine birinci ve ikinci en avantajlı teklif sahibi isteklinin bildirildiği ve değerlendirme dışı bırakılma nedeninin tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıkça belirtildiği anlaşılmıştır.

Öte yandan; idare tarafından, incelemeye konu ihalenin ilk oturumunda ihaleye teklif veren tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadıklarının teyit edildiği görülmüştür. Kamu İhale Kurumu tarafından 31.08.2010 tarihinde onaylanan teyit belgesinde, başvuru sahibi hakkında kamu davası açılması nedeniyle 02.06.2006 tarihinden itibaren ihalelere katılmaktan yasaklama kararının bulunduğunun anlaşılması üzerine, DSİ Hukuk Müşavirliği ne yazılan 30.09.2010 tarih ve 14880 sayılı yazı ile geçici teminatın gelir kaydedilmesi yaptırımının uygulanıp uygulanamayacağına dair görüş talep edildiği belirlenmiştir.

DSİ Hukuk Müşavirliği nin 10.01.2011 tarih ve 6598554 sayılı cevap yazısında, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, 14.12.2010 tarihli Çevre ve Orman Bakanlığı makamının oluru ile anılan istekli hakkında yasaklama kararı verilmiş olduğu ve söz konusu kararın 23.12.2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmi Gazete de yayımlandığı belirtilmiştir.

Ayrıca, DSİ 22 nci Bölge Müdürlüğü makamının 07.01.2011 tarihli ve 77 sayılı oluru ile anılan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedildiği ve söz konusu hususun 11.01.2011 tarih ve 298 sayılı yazı ile başvuru sahibine bildirildiği görülmüştür.

Bununla birlikte, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı na yazılan 23.02.2011 tarih ve 635 sayılı yazımızda, başvuru sahibi Ahmet Taşpınar hakkında 01.06.2006 gün 2006-36 E.2006/27 sayılı iddianame ile ihaleye fesat karıştırmak suçundan Erzurum 2 nci Ağır Ceza Mahkemesi ne kamu davası açıldığı belirtilerek, iddianamenin mahkeme tarafından kabul tarihinin ve kamu davası açıldığının sanığa tebliğ edildiği tarihin bildirilmesi istenilmiştir.

Erzurum 2 nci Ağır Ceza Mahkemesi nin 24.02.2011 tarihli cevap yazısında; 2006/96 esas sayılı dava dosyasının 05.07.2007 tarihinde Yargıtay a gönderildiği belirtilmiştir.

Bu defa, Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesi Başkanlığı na yazılan 08.03.2011 tarih ve 6042 sayılı yazımız ile Ahmet Taşpınar hakkında açılan kamu davasına ilişkin iddianamenin kabul tarihinin, kamu davası açıldığının sanığa tebliğ edildiği tarihin ve sanığın savunmasının alındığı tarihin bildirilmesi istenilmiştir.

Yargıtay 6 ncı Ceza Dairesi Başkanlığı nın 30.03.2011 tarih ve 578 sayılı cevap yazısında ise, “Erzurum 2 nci Ağır Ceza Mahkemesi nin 2006/96 Esas 2007/54 Karar sayılı dosyasının incelenmesinde, sanık Ahmet Taşpınar hakkında diğer sanıklarla birlikte atıl suçu işlediğinden bahisle 01.06.2006 tarihinde iddianame düzenlendiği, mahkemece anılan iddianamenin 02.06.2006 tarihinde kabul edilerek tebligata çıkarıldığı, sanığın sorgusunun da 12.07.2006 tarihinde yapıldığı belirlenmiştir.” ifadesine yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “İsteklilerin ceza sorumluluğu” başlıklı 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;

“Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve 58 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir.”

Düzenlemesi,

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Teminatların gelir kaydedilmesi” başlıklı 28.1.8 inci maddesinde;
“28.1.8.1İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan aday veya isteklilerin;
1)İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,
2)Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,
3)Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,
4)Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,
Gerekmektedir.”
Açıklaması yer almaktadır.
Yukarıda yer alan hükümler ve tespitler neticesinde, başvuru sahibi Ahmet Taşpınar ın 12.07.2006 tarihinde hakkında kamu davası açıldığını öğrendiği ve bu tarihten itibaren yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamayacağı, bu itibarla inceleme konusu ihalede değerlendirme dışı bırakılmasının ve geçici teminatının gelir kaydedilmesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Dr. Hasan GÜL
Başkan

Ali Kemal AKKOÇ
II. Başkan

Ali KAYA
Kurul Üyesi

Bahattin IŞIK
Kurul Üyesi

Hakan GÜNAL
Kurul Üyesi

Kazım ÖZKAN
Kurul Üyesi

Adem KAMALI
Kurul Üyesi

Abdullah DÜNDAR
Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi

Benzer Yazılar

Beni yukari isinla
arçelik yetkili servisi arçelik yetkili servis arçelik servisi arçelik teknik servis arçelik servisleri istanbul arçelik servisi arçelik beko servis arçelik beko servisi arçelik beko yetkili servisi arçelik beko yetkili servis
beko servisleri
beko teknik servis
beko servisi
beko yetkili servis
istanbul beko servisi
arçelik beko servis
arçelik beko servisi
arçelik beko yetkili servisi
beko arcelik yetkili servis
KadirWeb PHP HTML Webmaster Web tasarım kişisel blog hosting Linux Plesk cPanel