• Şuradasınız
  • Anasayfa
  • KiK İtirazı (Kararlar)
  • 2011/87159 İhale Kayıt Numaralı “Lazer Fiber Kit Alımı” İhalesi – Tarih: 15.08.2011 – No: 2011/UM.III-2728

2011/87159 İhale Kayıt Numaralı “Lazer Fiber Kit Alımı” İhalesi – Tarih: 15.08.2011 – No: 2011/UM.III-2728

Toplantı No: 2011/058
Gündem No: 13
Karar Tarihi: 15.08.2011
Karar No: 2011/UM.III-2728

Şikayetçi:
AK HAYAT SAĞLIK HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ., BELDE MAH. 3246 SK. ESEN SİTESİ A BLOK NO:1/7 BÖLGE DEVLET HASTANESİ KARŞISI BATMAN
İhaleyin Yapan İdare:
Batman Bölge Devlet Hastanesi Baştabipliği, Gültepe Mah. Eflatun Cad. No:1 72070 BATMAN
Başvuru Tarih ve Sayısı:
13.07.2011 / 33412
Başvuruya Konu İhale:
2011/87159 İhale Kayıt Numaralı “Lazer Fiber Kit Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.08.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.M.[23.35].(0226)./2011-43E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Batman Bölge Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 08.07.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Lazer Fiber Kit Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ak Hayat Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 28.06.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 04.07.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 13.07.2011 tarih ve 33412 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.07.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

Teknik şartnamenin 12 nci maddesinin (e) bendinde yer alan; “Cihaz transkutan uygulamalarda doku hasarlarını engelleyen ve enerji kaybı olmadan ağrısız uygulama imkanı sağlayan cilt yüzeyinde kullanılan soğutma sistemi ile birlikte verilmelidir.” düzenlemesi ile (g) bendinde yer alan; “El probları ayrı ayrı en az 0.5mm ile 2 mm odak genişliğinde ve safir soğutma sistemi ile odaklayabilme özelliğine sahip olmalıdır. El probları en az 5 adet olmalı ve 3 adeti soğutma sistemi ile birlikte kullanılabilmelidir.” düzenlemesinde belirtilen soğutma sisteminin tek markayı işaret ettiği,

Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde yer alan; “Endo Venöz Laser set hastanemizde bulunan diode laser cihazına uyumlu olmalıdır.” düzenlemesinde idarenin bünyesinde bulunan cihazın hangi marka veya özellikte olduğu belirtilmemekle birlikte, ihaleyi alacak firmaya cihazı hazır etme zorunluluğunun yüklendiği, cihaz maliyetinin teklif fiyata dahil edilmemesi açısından idarenin bünyesinde bulunan cihazın özelliklerinin belirtilmesinin şart olduğu ve idare bünyesinde cihaz mevcut iken, cihaz zorunluluğu şartının da mevcut olmaması gerektiği,

İddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde; “Endo Venöz Laser set hastanemizde bulunan diode laser cihazına uyumlu olmalıdır.” düzenlemesi,

Anılan şartnamenin 12 nci maddesinde; “Yüzeysel uygulamalar için aşağıda teknik özellikleri belirtilen soğutma sistemli diode laser cihazı bölümün belirleyeceği gün ve saate hazır bulundurulacaktır:

(e) Cihaz transkutan uygulamalarda doku hasarlarını engelleyen ve enerji kaybı olmadan ağrısız uygulama imkanı sağlayan cilt yüzeyinde kullanılan soğutma sistemi ile birlikte verilmelidir.

(g) El probları ayrı ayrı en az 0.5mm ile 2 mm odak genişliğinde ve safir soğutma sistemi ile odaklayabilme özelliğine sahip olmalıdır. El probları en az 5 adet olmalı ve 3 adeti soğutma sistemi ile birlikte kullanılabilmelidir.” düzenlemesi,

Yer almıştır.

Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda; Endovenöz lazer ablasyon işleminin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcı unsuru olan transkutan lazer tedavisinin, optimum hasta konforu ve güvenliğinin sağlanması açısından tedavinin vazgeçilmez unsuru olduğu, endovenöz lazer tedavi uygulamaları için kullanılan Diode lazer cihazının transkutan uygulamalar için de kullanılabilir olmasının tedavinin tamamlayıcı unsuru olduğu ifade edilmiştir.

Başvuru sahibinin teknik şartnamenin 12 nci maddesinin (e) bendinde yer alan; “Cihaz transkutan uygulamalarda doku hasarlarını engelleyen ve enerji kaybı olmadan ağrısız uygulama imkanı sağlayan cilt yüzeyinde kullanılan soğutma sistemi ile birlikte verilmelidir.” düzenlemesi ile (g) bendinde yer alan; “El probları ayrı ayrı en az 0.5mm ile 2 mm odak genişliğinde ve safir soğutma sistemi ile odaklayabilme özelliğine sahip olmalıdır. El probları en az 5 adet olmalı ve 3 adeti soğutma sistemi ile birlikte kullanılabilmelidir.” düzenlemesinde belirtilen soğutma sisteminin tek markayı işaret ettiği yönündeki iddiası hakkında bir değerlendirme yapılabilmesi için teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu çerçevede, 26.07.2011 tarihli yazımız ile akademik bir kuruluştan; “Teknik şartnamenin 12 nci maddesinin (e) bendinde yer alan; “Cihaz transkutan uygulamalarda doku hasarlarını engelleyen ve enerji kaybı olmadan ağrısız uygulama imkanı sağlayan cilt yüzeyinde kullanılan soğutma sistemi ile birlikte verilmelidir.” düzenlemesi ile (g) bendinde yer alan; “El probları ayrı ayrı en az 0.5mm ile 2 mm odak genişliğinde ve safir soğutma sistemi ile odaklayabilme özelliğine sahip olmalıdır. El probları en az 5 adet olmalı ve 3 adeti soğutma sistemi ile birlikte kullanılabilmelidir.” düzenlemesinde belirtilen soğutma sisteminin tek markayı işaret edip etmediği, söz konusu düzenlemelerin optimum hasta konforu ve güvenliğinin sağlanması bakımından vazgeçilmez olup olmadığı” hususları ile ilgili oluşturulacak gerekçeli görüşlerinin bildirilmesi istenmiştir.

Anılan Kurumun 08.08.2011 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 04.08.2011 tarihli cevabi yazısında;

“Ek 1'de verilen ihale şartnamesi incelendiğinde; hem damar içinden Uygulanan lazer fiberi hem de cilt üzerinden uygulanan lazer probu için tek şartnamede ihaleye çıkıldığı anlaşılmaktadır. İki kalemin ayrı olarak çıkılması yerine birlikte ihaleye çıkılması hastane idaresinin tercihi olarak düşünülmüştür.

Şartnamenin 8. maddesinde istenen steril cerrah önlüğü, örtü, sıvı kabı, boyama süngeri, şırınga, bisturi, uzatma line setleri her hastanede zaten bulunması zorunlu malzemelerdir ve bunların ihaleye bu şekilde yazılması lazer malzeme maliyetini artırmanın yanında, yüklenici firma veya firmalara yönelik hazır şartname ile ihaleye çıkıldığı kanısını uyandırmaktadır. Rekabeti önemli ölçüde kısıtlamaktadır.

Şartnamenin 9. maddesinde hastanede zaten diode lazer cihazı olduğu belirtilirken, 12. maddede soğutma sistemli diode lazer cihazı temininden bahsedilmesi de; şartnamede tutarsızlık yaratmaktadır. Ayrıca esas isteğin sadece soğutma sistemli lazer cihazı olduğunu düşündürmekte ve yanlı görüş oluşturmaktadır. Rekabeti önemli oranda kısıtlamaktadır. Yine 12. madde g bendinde istenen “safir odaklamalı” soğutma sistemi içeren ve cilt üzerinden uygulamaya izin veren lazer probları da bizim bilgimiz dahilinde, ülkemizde tek firma tarafından sağlanmaktadır.

Yukarıda bahsedilen özelliklerden dolayı şartnamenin rekabeti engelleyici özellikte olduğu ve özellikte tek firmayı işaret etmekte olduğu kanısındayız. Bu nedenle itiraz uygun görülmüştür. İhalenin, damar içi lazer fiberi (endovasküler lazer fiberi) ve yüzeyel uygulamalar için gerekli cilt lazer probunun ihalesinin ayrı ayrı olacak şekilde; hastanelerin başka yöntemlerle zaten temin ettiği yukarıda sayılan standart malzemelerin de şartnameden çıkarılması sureti ile planlanmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Bu şekilde hem rekabet sağlanmış hem de daha ucuza malzeme temin edilmiş olacaktır.”değerlendirmesinde bulunulmuştur.

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; ihale konusu işin özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle teknik şartnamelerde belirlenecek kriterlerin idarelerin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olarak rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.

Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak, akademik kuruluştan alınan teknik görüşte yer alan değerlendirme ve ihale işlem dosyası üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

Teknik görüş yazısında yer alan; teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde hastanede zaten diode lazer cihazı olduğu belirtilirken, 12 nci maddede soğutma sistemli diode lazer cihazı temininden bahsedilmesinin sadece soğutma sistemli lazer cihazı istendiği hususunda yanlı görüş oluşturduğu ve rekabeti önemli oranda kısıtladığı, ayrıca 12 nci maddenin g bendinde istenen “safir odaklamalı” soğutma sistemi içeren ve cilt üzerinden uygulamaya izin veren lazer problarının ülkemizde tek firma tarafından sağlandığı, dolayısıyla teknik şartnamenin rekabeti engelleyici özellikte olduğu ve özellikle tek firmayı işaret etmekte olduğu yönündeki değerlendirmeler dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer taraftan, başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer verilen; teknik şartnamenin 9 uncu maddesinde yer alan; “Endo Venöz Laser set hastanemizde bulunan diode laser cihazına uyumlu olmalıdır.” düzenlemesinde idarenin bünyesinde bulunan cihazın hangi marka veya özellikte olduğu belirtilmemekle birlikte ihaleyi alacak firmaya cihazı hazır etme zorunluluğunun yüklendiği, cihaz maliyetinin teklif fiyata dahil edilmemesi açısından idarenin bünyesinde bulunan cihazın özelliklerinin belirtilmesinin şart olduğu ve idare bünyesinde cihaz mevcut iken, cihaz zorunluluğu şartının da mevcut olmaması gerektiği iddialarının şikayet dilekçesinde yer almadığı anlaşılmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların Şekil Unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında; “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez .” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “… İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması,

Yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, başvuru sahibinin itirazen dilekçesinde yer alan yukarıda belirtilen hususların idareye şikayet başvurusunda ve idare kararında yer almadığı tespit edildiğinden, anılan iddiaya ilişkin olarak başvurunun reddedilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Kazım ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ali KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan GÜNAL

Kurul Üyesi

Adem KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah DÜNDAR

Kurul Üyesi

Benzer Yazılar

Beni yukari isinla
arçelik yetkili servisi arçelik yetkili servis arçelik servisi arçelik teknik servis arçelik servisleri istanbul arçelik servisi arçelik beko servis arçelik beko servisi arçelik beko yetkili servisi arçelik beko yetkili servis
beko servisleri
beko teknik servis
beko servisi
beko yetkili servis
istanbul beko servisi
arçelik beko servis
arçelik beko servisi
arçelik beko yetkili servisi
beko arcelik yetkili servis
KadirWeb PHP HTML Webmaster Web tasarım kişisel blog hosting Linux Plesk cPanel