• Şuradasınız
  • Anasayfa
  • KiK İtirazı (Kararlar)
  • 2004/156484 İhale Kayıt Numaralı “Gayrimenkullerin Sigortasının Yaptırılması” İhalesi – Tarih: 01.02.2005 – No: 2005/UH.Z-181

2004/156484 İhale Kayıt Numaralı “Gayrimenkullerin Sigortasının Yaptırılması” İhalesi – Tarih: 01.02.2005 – No: 2005/UH.Z-181

Toplantı No: 2005/010
Gündem No: 24
Karar Tarihi: 01.02.2005
Karar No: 2005/UH.Z-181

Şikayetçi:
Garanti Sigorta A.Ş. Vekili Av. Hasan Durmaz, Strazburg Cad. No:29/15 Sıhhiye/ANKARA
İhaleyin Yapan İdare:
Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Meriç Caddesi Gardenya 7B Plaza Kat:2-3-4-5 Ataşehir/İSTANBUL
Başvuru Tarih ve Sayısı:
/
Başvuruya Konu İhale:
2004/156484 İhale Kayıt Numaralı “Gayrimenkullerin Sigortasının Yaptırılması” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
12.01.2005 tarih ve 08.08.09.0065/2004-27E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nce 02.12.2004 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Gayrimenkullerin Sigortasının Yaptırılması ihalesine ilişkin olarak Garanti Sigorta A.Ş. Vekili Av. Hasan Durmaz ın 16.12.2004 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.12.2004 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 23.12.2004 tarih ve 79252 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.12.2004 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalede kendi teklifinin en düşük teklif olarak açıklandığı, ancak idarenin kesinleşen ihale kararının bildirimine dair 14.12.2004 yazısında, ihalenin Axa Oyak Sigorta A.Ş. üzerinde kaldığının ve teklifinde ortaklık beyanı ve personel çalıştıracağına dair taahhütnamenin verilmediğinden dolayı değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, İdari Şartnamenin 32 nci ve Kanunun 37 nci maddesi gereği belge eksikliği bulunması halinde tamamlatılması için süre verilmesinin gerektiği, ayrıca eksik olduğu bildirilen taahhütnamenin sonradan idareye sunulduğu, buna rağmen ihalenin en düşük teklif esasına göre sonuçlandırılmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin, başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması ile ilgili 66 ncı maddesinde, İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamayacağı,

Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin,

İdarelerce tamamlatılacağı hüküm altına alınmıştır.

Şikayete konu ihalede, İdari Şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile ilgili 7 nci maddesinde, isteklilerden “gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre, ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname” ile “ihale konusu işi yerine getirmek için ihale süresince 5 kişilik personel çalıştıracağına dair taahhütname” nin teklifleri kapsamında sunulmasının istendiği, şikayetçinin teklifinde her iki belgenin de bulunmadığı ve 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonunca yapılan bu işlemin 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesine ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarda aktarılan hükmüne aykırı olmadığı anlaşıldığından, şikayetçinin bu konudaki şikayeti uygun bulunmamıştır.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

Karşı Oy:

Benzer Yazılar

Beni yukari isinla
arçelik yetkili servisi arçelik yetkili servis arçelik servisi arçelik teknik servis arçelik servisleri istanbul arçelik servisi arçelik beko servis arçelik beko servisi arçelik beko yetkili servisi arçelik beko yetkili servis
beko servisleri
beko teknik servis
beko servisi
beko yetkili servis
istanbul beko servisi
arçelik beko servis
arçelik beko servisi
arçelik beko yetkili servisi
beko arcelik yetkili servis
KadirWeb PHP HTML Webmaster Web tasarım kişisel blog hosting Linux Plesk cPanel