• Şuradasınız
  • Anasayfa
  • KiK İtirazı (Kararlar)
  • 2012/128308 İhale Kayıt Numaralı “Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Personel Taşıma (Servis) Hizmeti Alımı İşi” İhalesi – Tarih: 27.12.2012 – No: 2012/UH.II-5061

2012/128308 İhale Kayıt Numaralı “Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Personel Taşıma (Servis) Hizmeti Alımı İşi” İhalesi – Tarih: 27.12.2012 – No: 2012/UH.II-5061

Toplantı No: 2012/078
Gündem No: 72
Karar Tarihi: 27.12.2012
Karar No: 2012/UH.II-5061

Şikayetçi:
Can Otomotiv İnş. Tur. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Hedef Ulaşım Hizmetleri Ltd. Şti. Ortak Girişimi, OĞUZLAR MAH. 1377.SOK. (ESKİ 48.SOK) NO:15/A BALGAT ANKARA
İhaleyin Yapan İdare:
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi 1597. Cad. No:13 06800 ANKARA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
06.12.2012 / 40285
Başvuruya Konu İhale:
2012/128308 İhale Kayıt Numaralı “Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Personel Taşıma (Servis) Hizmeti Alımı İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığıtarafından 16.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Taşıma (Servis) Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Can Otomotiv İnş. Tur. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Hedef Ulaşım Hizmetleri Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 19.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.11.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.12.2012tarih ve 40285sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/4571sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdarece tekliflerinin; pilot ortak tarafından sunulan iş deneyim belgesinin alt yüklenici iş deneyim belgesi olarak Olimpiyat Koordinatörlüğü tarafından düzenlenmediği, belgenin özel sektöre gerçekleştirilmiş bir sözleşmeye dayalı fatura olması ve dayanak sözleşmenin damga vergisinin ödendiğine dair tevsik edici belge sunulmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

İş deneyimini gösteren belge olarak Yumuş Turizm – Bektaşlar Turizm İş Ortaklığı ile akdedilmiş sözleşmenin sunulduğu, EYOF 2011 Trabzon 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na ait organizasyonda 01.07.2011 – 31.08.2011 tarihleri arasında ilgili idare ile sözleşmesi bulunan firma personelinin taşınmasına ilişkin işin kendileri tarafından gerçekleştirildiğini, ihaleye sunulan sözleşmenin konusunun EYOF 2011 Trabzon Koordinatörlüğü ile Yumuş Turizm – Bektaşlar Turizm İş Ortaklığı arasında yapılmış sözleşme kapsamında yer alan bir hizmete ilişkin olmadığı, sözleşmenin imzalanması ve yürütülmesine aşamasında EYOF 2011 Trabzon Koordinatörlüğü'nün hiçbir yetkisi ve taraf sıfatının bulunmadığı, dolayısıyla iş deneyimini gösteren belgelerle ilgili idare değerlendirmesinin yerinde olmadığı,

İş deneyimini gösteren belge olarak sunulan sözleşme kapsamında personel çalıştırılmadığından, faturaların yanı sıra ek bir SGK primlerinin ödendiğini gösteren belgenin sunulmadığı, idarece gerekli araştırma yapılmaksızın SGK prim belgelerinin istenilmesinin hukuka uygun olmadığı, ayrıca iki özel hukuk kişisi arasında akdedilen bir sözleşmede damga vergisi ödenmesi geçerlilik şartı olmadığından, idarenin damga vergisinin ödendiğine dair tevsik edici belge talep etmesinin hukuki dayanaktan yoksun olduğu,

2) Özel ortak tarafından özel sektörde gerçekleştirilen bir işe ait sözleşme ve faturaların sunulduğu, idarece, personel taşımasında kullanılacak araçların kamuda mı özel sektörde mi kullanıldığı hususunun belirtilmediği ve bu tür işler için aylık fatura düzenlenirken, istekli tarafından işin bitiminde düzenlenen bir adet faturanın sunulduğu gerekçeleriyle iş deneyimini gösteren belgelerin uygun bulunmadığı,

İdarenin taşımacılık sektöründe genel olarak aylık fatura düzenlendiği, özel ortak tarafından ise 10 aylık iş için tek fatura sunulduğu gerekçelerine dayalı olarak bahse konu faturanın iş deneyimini gösteren belge olarak kullanılamayacağı yönündeki tespitinin hatalı olduğu, sözleşmenin taraflarının iki tüzel kişi tacir olduğu, ödemenin şekli ve zamanı gibi hususları serbestçe kararlaştırabilecekleri,

İdarece şikayetin reddi kararında, Ankara Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğünce ilgili dönem tarh dosyasının incelenmesi neticesinde teklif dosyasında mevcut faturanın ilgili dönemi kapsamadığı ve inceleme başlatıldığının bildirildiği, bu nedenle söz konusu faturanın geçerli kabul edilemeyeceği hususunun netlik kazandığının ifade edildiği, Vergi dairesi tarafından verilen cevabi yazının eksik incelemeye dayalı olduğu, bu yazıya da itiraz etme gereği doğduğu, söz konusu faturanın beyannameye dahil edildiği, buna ilişkin düzenlenen BA formunun dilekçe ekinde sunulduğuiddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuruya konu edilen ihale, 02.01.2013-31.12.2014 tarihleri arasında 20 adet 17 kişilik ve 2 adet 20 kişilik minibüs ile 4 adet 26 kişilik midibüs olmak üzere toplam 26 adet araçla personel taşıma (servis) hizmeti alımı işine ilişkindir. 16.10.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye, 5 isteklinin katıldığı, bir isteklinin teklif zarfı içerisinde teşekkür mektubu sunduğu, başvuru sahibi isteklinin ise iş deneyimini gösteren belgelerinin geçerli olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin geçerli teklifler arasında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Köker Turizim Taşımacılık ve İnşaat Ticaret Taahhüt Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

İtirazen şikâyete konu edilen uyuşmazlık ise, başvuru sahibinin sunmuş olduğu iş deneyimini gösteren belgelerin idarece geçerli kabul edilmemesine ilişkindir. İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde;

“7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile özel sektördeki yapmış olduğu personel taşıma hizmetleri ile ilgili hizmet işleri.”

Başvuru sahibi iş ortaklığının pilot ortağı Can Otomotiv İnşaat Tur. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında iş deneyimini gösteren belge olarak, Yumuş Turizm İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. – Bektaşlar Turz. Tic. Nak. A. Ş. iş ortaklığı ile imzalanan bir sözleme ile KDV hariç 811.000,00.-TL bedel içeren bir faturanın sunulduğu görülmüştür.

Anılan sözleşmede, sözleşmenin konusunun “EYOF 2011 Trabzon Gençlik Olimpiyat Oyunları Personel Servis Ulaşım Hizmetleri” olarak belirtildiği görülmüştür. Sözleşmenin konusunun bir kamu kuruluşu olan Eyof 2011 Trabzon Genel Koordinatörlüğüne işaret ediyor olduğu değerlendirilerek, idare tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden, EYOF 2011 Trabzon Gençlik Olimpiyat Oyunları Personel Servis Ulaşım Hizmeti işinde alt yüklenici çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususunda bilgi, eğer çalıştırıldı ise, yapılan işin ayrıntılı dökümü istenilmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün cevabi yazısında konuyla ilgili olarak, EYOF 2011 Trabzon Gençlik Olimpiyat Oyunları Genel Koordinatöründen bilgi istenildiği belirtilerek, yazı ekine genel koordinatör tarafından bildirilen bilgi notu eklenmiştir. Bahse konu bilgi notunda;

“EYOF 2011 Trabzon 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlarının, Motorlu Araç ile Sürücü ve Yakıt dahil taşıma hizmeti alım işi, Yumuş Turizm İnş. Nak. A. Ş. ortak girişimi ile yapılmıştır. söz konusu firmalar; alt yüklenici olarak “Can Otomotiv İnş. Turz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.” ile çalıştığını veya çalışacağını belirten bir yazı Koordinatörlüğe vermemişlerdir.” ifadelerine yer verilmiştir.

Bunun üzerine ihale komisyonunca, anılan pilot ortak tarafından EYOF 2011 Trabzon Gençlik Olimpiyat Oyunları Genel Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen bir alt yüklenici iş bitirmesinin sunulması gerektiği, sunulan sözleşme ve faturanın bir an için geçerli olduğu kabul edilse dahi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47’inci maddesi uyarınca sözleşme ve faturanın yanı sıra, işin yapıldığını teyit edici ek belgelerinde sunulması gerektiği, sunulan sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiğine dair bir belgenin sunulmadığı, işin hangi tip ve kaç adet araçla yapıldığı bilgisinin sözleşmede yer almadığı gerekçeleriyle iş deneyimini gösteren belgeler geçerli kabul edilmemiştir.

Kesinleşen ihale kararına yönelik olarak başvuru sahibi tarafından yapılan şikâyet başvurusunda, sözleşme konusu işin ilgili idareye yapılmadığı, yalnızca bu iş kapsamında hizmet sunan Yumuş Turizm İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. – Bektaşlar Turz. Tic. Nak. A. Ş. iş ortaklığına ait personelin taşımasının yapıldığı iddia edilmiş ve dilekçe ekinde, Yumuş Turizm İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. – Bektaşlar Turz. Tic. Nak. A. Ş. iş ortaklığı tarafından imza altına alınan bir yazı sunulmuştur. 19.11.2012 tarihli söz konusu yazıda,

“Şirketiniz iş ortaklığımız tarafından EYOF 2011 Trabzon 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları kapsamında, ilgili idare ile yapılmış olan sözleşme kapsamında HİZMET VERMEMİŞTİR.

Şirketinizin vermiş olduğu hizmet, iş ortaklığımız ile Koordinatörlük arasında imzalanan sözleşme kapsamında bahis edilen, tanımlanan işler DEĞİLDİR.

Şirketinizin gerçekleştirdiği hizmet içeriği, PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ OLUP, organizasyon öncesi, organizasyon süresi ve sonrasında, İş Ortaklığımıza hizmet veren araçların sürücü personelleri, araç bakım ve onarımından sorunlu teknik personellerimizin, 24 saat boyunca gerek semtlerden gerekse ring olarak düzenlenmiş güzergahlardan ANA PARK (DEPO ALANI)’a geliş ve gidişlerinin sağlanması olarak belirlenmiştir. Söz konusu işin uygulanması veya denetlenmesinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, EYOF 2011 Trabzon Koordinatörlüğünün HİÇBİR YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR.

İş ortaklığımızın bu hizmet alımı ile ilgili olarak adı geçen idareye alt yüklenici bildirimi yapma zorunluluğu bulunmamakla beraber, bu hizmeti hangi firmadan alacağı yönünde de onay alması gerekmemektedir…”ifadelerine yer verilmiştir.

Ancak, Yumuş Turizm İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından idareye 06.12.2012 tarihli ikinci bir dilekçe verilerek, içeriği yukarıya aktarılan 19.11.2012 tarihli yazının kendilerince tam olarak okunmadan, ortağı tarafından imzalanmış olmasına güvenilerek sehven imzaladığı beyan edilmiş ve yazının içeriğiyle ilgili olarak,

“Sözleşmemizden ve ibraz edilen faturadan da anlaşılacağı üzere Can Otomotiv firması sporcuların havaalanı ve otel transferlerini muhtelif cins araçlarla gerçekleştirmiştir. Bu işle ilgili transfer yapan görevli şoförlerimiz transferleri gerçekleştirdikten sonra kullandıkları araçlarla konaklama yerlerine gitmekte ve konaklama yerlerinden transfer yapacakları yere yine kendi araçları ile gitmektedir. Yani ortaklığımızın bu işle ilgili personel taşıma hizmetine ihtiyacı olmamıştır.”şeklinde düzeltme yapılmıştır.

Tüm bu bilgiler dahilinde başvuruya konu ihalede Can Otomotiv İnşaat Tur. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında iş deneyimini gösteren belge olarak sunulan sözleşmenin,

“2.4.Kiralamada kullanılacak araçların üçüncü şahıslara vereceği zararlardan suç nispeti oranında sigorta poliçesi kapsamı ve limiti dışında kalan bölümünden firma ve araç sürücüsü birlikte sorumludur.

2.6. Araçların kiralama dönemi 31 Ağustos 2011 tarihinde sona erecektir.” şeklinde şartlar içeren maddeleri incelendiğinde, bu sözleşme kapsamında Can Otomotiv İnşaat Tur. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin personel taşıma hizmeti değil, araç kiralama hizmeti sunduğu, Yumuş Turizm İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sözleşmenin konusu kısmında yazan “EYOF 2011 Trabzon Gençlik Olimpiyat Oyunları Personel Servis Ulaşım Hizmetleri” işi kapsamında Can Oto. İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. vasıtasıyla sağlanan araçların kullanıldığı anlaşılmıştır. Nitekim sözleşmenin karşı tarafı olan firma tarafından idareye sunulan ikinci dilekçede bu husus açıklanmaya çalışılmış, araç sürücülerinin kendi personelleri olduğu ifade edilmiştir. Buna ek olarak, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde sözleşme konusu iş kapsamında personel çalıştırılmadığı, dolayısıyla iş deneyimini tevsik amacıyla soysal güvenlik primlerinin ödendiğine dair belge sunulmadığı beyan edilerek, araç kiralama hizmeti sunulduğu bir anlamda kabul edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin“Belge düzenleme koşulları” başlıklı 45 inci maddesinde,

“(3) Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması zorunludur.

(7) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri için; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmek ve idare tarafından o işin kısmî kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi zorunludur. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı asıl işin toplam sözleşme bedelini aşamaz.” hükmü yer almaktadır

Buna göre alt yüklenici tarafından gerçekleştirilen işlerin, nevi itibariyle bir işin baştan sona yapılmasına ilişkin olması gerekmektedir. Somut olayda, kamuya gerçekleştirilen bir hizmet işinin ayrılabilir bir bölümünün başvuru sahibi tarafından yapılması söz konusu olmayıp, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçların bir kısmı kendisinden kiralama yoluyla temin edilmiştir. Nitekim 06.01.2011 tarih ve 2011/UH.III-76 sayılı kurul kararı ile de personel taşıma hizmet alımı işlerinde kullanılacak araçların kiralama yoluyla temin edilmesi halinde, bunun ihale konusu iş kapsamında alt yüklenici çalıştırıldığı anlamına gelmeyeceği karara bağlanmıştır. Dolayısıyla idarenin, Yumuş Turizm İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. – Bektaşlar Turz. Tic. Nak. A. Ş. iş ortaklığı ile pilot ortak arasında imzalanan sözleşmeye dayalı olarak ihaleyi gerçekleştiren idare tarafından alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesi gerektiği yönündeki tespitinin hatalı olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, ihale konusu iş personel taşıma (servis) hizmeti alımı işine ilişkin olup, İdari Şartnamede benzer iş olarak kabul edilebilecek işler “Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile özel sektördeki yapmış olduğu personel taşıma hizmetleri ile ilgili hizmet işleri” olarak belirlenmiştir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin (a) bendinde, benzer işin, “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri” işaret ettiği düzenlenmiştir.

Bu durumda başvuru sahibi tarafından sunulan sözleşmenin araç kiralama işine ait olması nedeniyle ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmadığı, iki hizmetin personel ve organizasyon gerekleri bakımından birbiriyle örtüşmediğianlaşılmıştır. Dolayısıyla, idarece bahse konu iş deneyimini gösteren belgelerin geçerli kabul edilmemesinin netice itibariyle yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru sahibi iş ortaklığının özel ortağı Hedef Ulaşım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere, özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ait sözleşme ve faturanın sunulduğu görülmüştür.

Hedef Ulaşım Hizmetleri Ltd. Şti. ile Bektur Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A. Ş. arasında imzalanan sözleşmede, işin tanımı “Personel Taşıma İşi İçin Otobüs Kiralanması” işi olarak yapılmıştır. Sözleşme maddeleri incelendiğinde, personel taşıma işi için hangi firmanın otobüs kiralama hizmeti sunduğu anlaşılamamaktadır. Sözleşmede yalnızca taraflar ve işin adı, işin yapılacağı yer ve tarih aralığı belirtilmiş olup, sözleşmenin taraflarının her birinin yüklendiği edim belirtilmemiştir. Ancak, sözleşmenin ekinde Hedef Ulaşım Hiz. Ltd. Şti. tarafından sözleşmenin karşı tarafı Bektur Tur. Yat. ve İşl. A. Ş.ye düzenlenmiş KDV hariç 400.000,00.-TL bedel içeren bir sözleşmenin sunulduğu görülmüş, işbu faturadan Hedef Ul. Hiz. Ltd. Şti.nin hizmetin sunumunu gerçekleştiren âkit olduğu anlaşılmıştır.

Anılan sözleşme hükümlerinden, işin, 2 Ocak 2011 ile 31 Ekim 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildiği ve otobüs kiralama hizmeti kapsamında yapılacak hesaplamalar sonucunda çıkacak bedelin tek bir fatura karşılığında firmaya ödeneceği, bu bedelin KDV hariç 400.000,00.-TL olduğu anlaşılmıştır.

İdare tarafından taşımacılık sektöründe 10 aylık bir iş için tek seferde ödeme yapılmasının ticari teamüllere aykırı olduğu, sözleşmede işin hangi tip ve kaç adet araçla gerçekleştirildiği ve sözleşme konusu iş kapsamında araçların kamuda mı özel sektörde mi kullanıldığı hususlarının açık olmadığı değerlendirerek, özel ortak tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgeler geçerli kabul edilmemiştir.

Ayrıca, idarece özel ortağın bağlı bulunduğu Ankara Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğüne sözleşme ekinde sunulan fatura gönderilerek, söz konusu faturanın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ile ilgili olarak bilgi istenilmiştir. Cumhuriyet Vergi Dairesi Müdürlüğünün cevabi yazısında;

“Dairemiz 4610411157 vergi kimlik numarasında kayıtlı mükellefi Hedef Ulaşım Hizmetleri Ltd. Şti.’nin tarh dosyasının tetkikinde; ilgide kayıtlı yazınız ekinde dairemize intikal ettirilen fatura ile ödevlinin ilgili dönemde beyan ettiği matrahı kapsamadığından ödevli hakkında 23.11.2012 tarihinde inceleme talep edildiği hususunu;

Bilgilerinize arz ederim.” ifadelerine yer verilmiştir.

Vergi Dairesi Müdürlüğünün bahse konu yazısı da gerekçe gösterilerek, idarece özel ortak tarafından sunulan sözleşme ve fatura iş deneyimini gösteren belge olarak kabul edilmemiştir. Başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet dilekçesinde vergi dairesi tarafından idareye gönderilen yazının eksik incelemeye dayalı olduğu iddia edilmiş ve dilekçe ekinde söz konusu faturanın beyannameye dahil edildiğini göstermek üzere elektronik ortamda beyan edilen BA formu sunulmuştur. BA formu ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin, BS formu ile mal ve hizmet satışlarına ilişkin bağlı bulunulan vergi dairesine bildirim yapılmaktadır. Dolayısıyla dilekçe ekinde sunulan BA formu Bektur Tuz. Yat. İşl. A.Ş.nin mal ve hizmet alımlarını göstermektedir. Bu formda Hedef Ltd. Şti. den 435.000,00.-TL tutarında mal veya hizmet alındığı görülmesine rağmen, BA formunda fatura numarası veya tarihi gibi söz konusu kaydın, ihaleye sunulan faturaya ilişkin olduğunu kanıtlayıcı bir bilgi yer almamaktadır.

Ayrıca sunulan BA formu sözleşmenin karşı tarafının bildirimine ilişkindir, idarenin yazısı üzerine vergi dairesince ise, Hedef Ulaşım Hizmetleri Ltd. Şti.nin tarh dosyası tetkik edilmiştir. Buna ek olarak başvuru sahibi tarafından kendi mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgi içeren BS Formu sunulmamış olup, BA ve BS formlarının çapraz kontrolü yapılamamaktadır. Diğer taraftan, birinci iddiaya ilişkin olarak yapılan saptamaya paralel olarak, sözleşme konusu işin araç kiralama işine ilişkin olması sebebiyle ihale konusu iş ve benzer işe uygun olarak iş deneyiminin tevsik edilemediği düşünülmektedir. Dolayısıyla ihale işlem dosyası içerinde yer alan vergi dairesinden edinilen bilgiye istinaden, idarece Hedef Ulaşım Hizmetleri Ltd. Şti.nin sunduğu sözleşme ve faturanın geçerli kabul edilmemesi yönünde tesis edilen işlemin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Bununla birlikte, Vergi Dairesi Müdürlüğünün yazısında teklif dosyasında iş deneyimini gösteren sözleşmenin eki olarak sunulan faturanınödevlinin ilgili dönemde beyan ettiği matrahı kapsamadığı şeklindeki beyanı dikkate alındığında,özel ortak tarafından sunulan belgenin içeriği itibariyle yanıltıcı bir belge olduğu, anılan istekli tarafından, sahtelik şüphesi bulunan işbu faturanın bir kamu ihalesinde kullanılması hususunun, Türk Ceza Kanunu’nun 235’inci maddesi anlamında suç vasfı taşıyıp taşımadığının incelenmek üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

1) Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Sahtelik şüphesi bulunan faturanın Hedef Ulaşım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından bir kamu ihalesinde kullanılması hususunun, Türk Ceza Kanunu’nun 235’inci maddesi anlamında suç vasfı taşıyıp taşımadığının incelenmek üzere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Benzer Yazılar

Beni yukari isinla
arçelik yetkili servisi arçelik yetkili servis arçelik servisi arçelik teknik servis arçelik servisleri istanbul arçelik servisi arçelik beko servis arçelik beko servisi arçelik beko yetkili servisi arçelik beko yetkili servis
beko servisleri
beko teknik servis
beko servisi
beko yetkili servis
istanbul beko servisi
arçelik beko servis
arçelik beko servisi
arçelik beko yetkili servisi
beko arcelik yetkili servis
KadirWeb PHP HTML Webmaster Web tasarım kişisel blog hosting Linux Plesk cPanel