• Şuradasınız
  • Anasayfa
  • KiK İtirazı (Kararlar)
  • 2013/96513 İhale Kayıt Numaralı “Bolu-Mudurnu Yolu (Km: 0+000 – 6+000 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İyileştirme İşi” İhalesi – Tarih: 20.11.2013 – No: 2013/UY.I-4347

2013/96513 İhale Kayıt Numaralı “Bolu-Mudurnu Yolu (Km: 0+000 – 6+000 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İyileştirme İşi” İhalesi – Tarih: 20.11.2013 – No: 2013/UY.I-4347

Toplantı No: 2013/074
Gündem No: 54
Karar Tarihi: 20.11.2013
Karar No: 2013/UY.I-4347

Şikayetçi:
Kartal Yol Yapı İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti., KIZILIRMAK MAH. 1450. SOK. 9/10-11 ULUSOY PLAZA ÇUKURAMBAR ANKARA
İhaleyi Yapan Daire:
Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü, Etlik Cad. No: 39 Dışkapı 06110 ANKARA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
30.09.2013 / 30715
Başvuruya Konu İhale:
2013/96513 İhale Kayıt Numaralı “Bolu-Mudurnu Yolu (Km: 0+000 – 6+000 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İyileştirme İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğütarafından 14.08.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Bolu-Mudurnu Yolu (Km: 0+000 – 6+000 Arası) Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İyileştirme İşi” ihalesine ilişkin olarak Kartal Yol Yapı İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti.nin 16.09.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.09.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.09.2013tarih ve 30715sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.09.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2013/3497sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle ihale dokümanında kendi malı asfalt plenti istenildiği, KLV İnş. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin ihale şartnamesine uygun kendi malı asfalt plentinin olmadığı, taahhüdü altında olan diğer işlerde asfaltı başka firmalardan karşıladığı, KLV İnş. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve sınır değerin yeniden hesaplanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

….

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) İdare tarafından düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir.”hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında da “16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan mevzuat hükmü çerçevesinde, idareye şikâyet ve Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmesi için öncelikle;

1) Aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatını haiz olunması,

2) Başvuru sahibinin idarenin hukuka aykırı bir işlem veya eyleminden dolayı bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması gerekmektedir.

İhaleye dokuz isteklinin katıldığı, isteklilerin tamamının teklifinin geçerli kabul edildiği, 21.08.2013 tarihli ve 132747 sayılı yazı ile teklif fiyatı aşırı düşük teklif sınır değerinin altında kalan tek istekli olan Kartal Yol Yapı İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısının 23.08.2013 tarihinde tebliğ edildiği, Kartal Yol Yapı İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı ve bu gerekçe ile teklifinin 05.09.2013 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan ihale komisyonu kararı ile reddedildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından, idarenin aşırı düşük teklif açıklaması istemine ve/veya teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemine karşı itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

Yapım işi ihalelerinde aşırı düşük teklif sınır değeri, idarece tespit edilen yaklaşık maliyete ve diğer geçerli tekliflere göre belirlenmekte olup, yaklaşık maliyet ile diğer isteklilerin teklif fiyatlarının ve hangi tekliflerin geçerli teklif olacağının ihale tarihinden önce istekliler tarafından bilinmesi mümkün olmadığından, ihaleye verilen her teklif, aşırı düşük teklif olarak kabul edilme riskini bünyesinde barındırmaktadır. Bu yönüyle, isteklilerin tekliflerini bu öngörülemez duruma göre değil, ihale dokümanında yer alan idari ve teknik koşullar çerçevesinde, piyasa şartlarına uygun ve gerçekçi olarak hazırlama yükümlülüğü bulunmakta ve bu konudaki sorumluluk kendilerine ait olmaktadır. Ayrıca, başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmaması durumunda teklifinin reddedileceğini bilmesi gerektiğinden, KLV İnş. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin geçerli teklif olduğunu kesinleşen ihale kararı bildirimi neticesinde öğrenmiş olması başvuru sahibi açısından yeni bir hukuki durum ortaya çıkarmamaktadır. Bu çerçevede, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle, başvuru sahibinin teklifinin reddedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması yapmadığı gerekçesiyle reddedildiği ve anılan isteklinin bu hususa yönelik bir itirazının da bulunmadığı anlaşıldığından diğer isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesine yönelik iddialar bakımından başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybına veya zarara uğramasının söz konusu olmaması nedeniyle başvuru sahibinin şikâyet ehliyetinin bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi

gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde özetle, “ihale dokümanında kendi malı asfalt plenti istenildiği, KLV İnş. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin ihale şartnamesine uygun kendi malı asfalt plentinin olmadığı, taahhüdü altında olan diğer işlerde asfaltı başka firmalardan karşıladığı, KLV İnş. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve sınır değerin yeniden hesaplanması gerektiği”şeklinde belirtilen iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca alınan kararda, “başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmaması durumunda teklifinin reddedileceğini bilmesi gerektiğinden, KLV İnş. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinin geçerli teklif olduğunu kesinleşen ihale kararı bildirimi neticesinde öğrenmiş olmasının başvuru sahibi açısından yeni bir hukuki durum ortaya çıkarmadığı, başvuru sahibinin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması yapmadığı gerekçesiyle reddedildiği ve anılan isteklinin bu hususa yönelik bir itirazının da bulunmadığı anlaşıldığından diğer isteklilerin tekliflerinin değerlendirilmesine yönelik iddialar bakımından başvuru sahibinin herhangi bir hak kaybına veya zarara uğramasının söz konusu olmadığı” şeklinde belirtilen gerekçeye dayanılarak iddiaya yönelik başvuru sahibinin şikâyet ehliyetinin bulunmadığına ilişkin

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince “Başvurunun reddi” yönünde karar verilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41 inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerinde de yer verilir.” hükmü bulunmaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 67’nci maddesinin birinci fıkrasında “Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere, 66 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvuru süresi”başlıklı 4’üncü maddesinin 9 numaralı alt bendinde “…(9) Kanunun 41 inci maddesinde ihale sonucunun, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirileceği ve ihale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verileceği hüküm altına alınmıştır. Kesinleşen ihale kararında tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine yer verilmemesi halinde, tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmemesine karşı yapılacak şikayet başvurusunda, istekliler kararın gerekçelerinin bildirilmesiyle şikayet konusundan haberdar olduklarından sürenin hesabında kesinleşen ihale kararının bildirim tarihinin değil, karar gerekçelerinin bildirildiği tarihin esas alınması gerekmektedir…” açıklaması,

10 numaralı alt bendinde “(10) İhale sonucunun gerekçesiz olarak bildirilmesi durumunda usulüne uygun olarak ihale sonucu bildirilmiş olmayacağından, idarenin bu aşamadan sonraki işlemleri usulüne uygun olarak gerçekleştirebilmesi ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi dışındaki bütün isteklilere tekliflerinin uygun bulunmama gerekçesini ayrıca bildirmesi ile mümkün olacaktır. Bu durum ihale sürecinin uzamasına neden olacağından idarelerce kesinleşen ihale kararında gerekçenin bildirilmesi önem arz etmektedir.” Açıklaması yer almaktadır.

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

Anılan hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden, kesinleşen ihale kararlarının tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerini içerecek biçimde ve ihale komisyonu kararı ile birlikte gönderileceği, anılan usule uyulmaması halinde ihale sonucunun bildirilmiş olmayacağı, şikâyet süresinin hesabında da ihale kararının bildirim tarihinin değil, karar gerekçelerinin bildirildiği tarihin esas alınacağı anlaşılmaktadır.

Başka bir anlatımla, gizlilik ilkesinin uygulanmasının zorunlu olduğu ihale süreçlerinde isteklilerin, idarece tekliflerin denetimine ilişkin yapılan incelemenin sonucunu bildiren ve ekinde diğer isteklilerintekliflerinin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerinin de yer aldığı 4734 sayılı Kanunun 41 inci madde hükmünde tanımlanan kesinleşen ihale kararının bildirilmesi ile isteklilerin diğer isteklilerin tekliflerinin geçerli olup olmadıkları veya hangi gerekçelerle tekliflerin uygun görülmedikleri hususlarında detaylı bilgiye sahip olmaları mümkün olacaktır.

İtirazen şikâyet başvurusunda bulunanın, ihale komisyonunda yer alan gerekçeleri öğrendiğine ilişkin bu aşamada bile tevil yollu ikrarı; bu hususa ilişkin idarenin herhangi bir tespit veya beyanı; başvuranın öğrenmiş olduğunun kabul edilmesini gerektiren teknik veya hukuki durumun olmadığı görüldüğünden, geçerli teklifleri ve sınır değeri etkileyen işlem gerekçesinden bütün isteklilerle birlikte ihale komisyon kararının tebliği ile haberdar olduğu açıktır.

İsteklilerin bu tarihten itibaren şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunmalarının önünde engel olmadığı gibi tam tersine ancak, sürecin bu şekilde başlayabileceği tabiidir.

Öte yandan her ne kadar Kurul çoğunluğunca anılan kararda başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmaması durumunda teklifinin reddedileceğini bilmesi gerektiği KLV … İnşaat Ltd.Şti. nin teklifinin geçerli olduğunu kesinleşen ihale kararı bildirimi neticesinde öğrenmiş olmasının başvuru sahibi açısından yeni bir hukuki durum ortaya çıkarmadığı gerekçesiyle hüküm kurulmuş ise de, yapım işlerinde sınır değer hesabında önemli bir parametre olan yeterlik koşulunun ancak kesinleşen ihale kararı ekinde gönderilen ihale komisyon kararında yer alması ve bu tarih itibariyle öğrenilebilmesi nedeniyle, daha önce de öğrendiğine ilişkin somut bir tespit bir yana şüphe bile bulunmaması, ayrıca aşırı düşük teklif sorgulaması ile yeterlik koşulu aşamasına ilişkin iddiaların tamamiyle birbirinden farklı olması gözönüne alındığında, KLV İnş.Ltd.Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve sınır değerin yeniden hesaplanması gerektiğini iddia eden isteklinin, aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediği gerekçesiyle bu iddiada ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varmak hukuki dayanaktan yoksundur.

İşin esasının incelenmesinden;

Bu değerlendirmelerden hareketle iddia kapsamında esas yönünden yapılan incelemeye göre, ihaleye dokuz isteklinin katıldığı, isteklilerin tamamının teklifinin geçerli kabul edildiği, 21.08.2013 tarihli ve 132747 sayılı yazı ile teklif fiyatı aşırı düşük teklif sınır değerinin altında kalan tek istekli olan Kartal Yol Yapı İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’den aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısının 23.08.2013 tarihinde tebliğ edildiği, Kartal Yol Yapı İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı ve bu gerekçe ile teklifinin reddedildiği anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde,

1 adet Asfalt Plenti (En az 200 Ton/Saat kapasiteli, Toz Tutuculu) isteklinin kendi malı olacaktır.

İsteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir ve mali müşavir raporu ile tevsik edilir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

KLV İnşaat Taahhüt Madencilik Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin asfalt plentinin kendi malı olduğunu tevsik için Serbest Muhasebeci Mali Müşavir kaşesi, imzası ve TÜRMOB kaşesi ihtiva eden, 25.07.2013 tarihli “Tesis, Makine, Cihaz Kayıtlarının Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tasdik Raporu”nu sunduğu, rapor ekinde başkaca herhangi bir belge olmadığı görülmüştür.

Anılan raporu tanzim eden SMMM’ye yazılan 22.10.2013 tarihli yazı ile “bahse konu tasdik raporunun düzenlenmesine esas teşkil eden, asfalt plentinin KLV İnş. Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin kendi malı olduğunu tevsik edici belgeler (ruhsat, yevmiye defteri, demirbaş veya amortisman defteri v.b.)” istenilmiştir. SMMM tarafından 28.10.2013 tarihli yazı ekinde demirbaş defteri kaydı fotokopisi, makine alış faturası fotokopisi ve yevmiye defteri kaydı fotokopisi gönderilmiştir.

KLV İnşaat Taahhüt Madencilik Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklif dosyasında sunduğu “Tesis, Makine, Cihaz Kayıtlarının Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tasdik Raporu” ve raporu tanzim eden SMMM’nin gönderdiği anılan belgelerin incelenmesi sonucu, söz konusu belgelerin asfalt plentinin KLV İnşaat Taahhüt Madencilik Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin kendi malı olduğunu tevsik için yeterli olduğu değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak işin, “esasının incelemesine geçilmesine” karar verilmesi gerektiği ve bu yönde yapılan inceleme uyarınca da başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığına ilişkin “İtirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, iddia hakkında Kurul çoğunluğunca alınan “Başvurunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

Kazım ÖZKAN

II. BAŞKAN

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Benzer Yazılar

Beni yukari isinla
arçelik yetkili servisi arçelik yetkili servis arçelik servisi arçelik teknik servis arçelik servisleri istanbul arçelik servisi arçelik beko servis arçelik beko servisi arçelik beko yetkili servisi arçelik beko yetkili servis
beko servisleri
beko teknik servis
beko servisi
beko yetkili servis
istanbul beko servisi
arçelik beko servis
arçelik beko servisi
arçelik beko yetkili servisi
beko arcelik yetkili servis
KadirWeb PHP HTML Webmaster Web tasarım kişisel blog hosting Linux Plesk cPanel