• Şuradasınız
  • Anasayfa
  • KiK İtirazı (Kararlar)
  • 2017/125247 İhale Kayıt Numaralı “Seferihisar Çocuk Belediyesi Kulis, Sahne Ve Çevre Düzeni Yapımı” İhalesi – Tarih: 31.05.2017 – No: 2017/UY.II-1553

2017/125247 İhale Kayıt Numaralı “Seferihisar Çocuk Belediyesi Kulis, Sahne Ve Çevre Düzeni Yapımı” İhalesi – Tarih: 31.05.2017 – No: 2017/UY.II-1553

Toplantı No: 2017/026
Gündem No: 95
Karar Tarihi: 31.05.2017
Karar No: 2017/UY.II-1553

Şikayetçi:
Engin Emin
İhaleyi Yapan Daire:
Seferihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
Başvuru Tarih ve Sayısı:
04.05.2017 / 26017
Başvuruya Konu İhale:
2017/125247 İhale Kayıt Numaralı “Seferihisar Çocuk Belediyesi Kulis, Sahne Ve Çevre Düzeni Yapımı” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Engin EMİN,

Akarcalı Mah. 1091. Sok. No: 60/3 Konak/İZMİR

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Seferihisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

Camikebir Mahallesi 52/1 Sokak No: 14 35460 Seferihisar/İZMİR

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/125247 İhale Kayıt Numaralı “Seferihisar Çocuk Belediyesi Kulis, Sahne ve Çevre Düzeni Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Seferihisar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 04.04.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Seferihisar Çocuk Belediyesi Kulis, Sahne ve Çevre Düzeni Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Engin Emin’in 25.04.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.04.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.05.2017 tarih ve 26017 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.05.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/1137 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının yetersiz olduğu, sunulan açıklamanın uyuşmazlıklar bulundurduğu ve ihale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 38’inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesi ve ilgili mevzuat gereğince yeterli incelemenin yapılmadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından benzer iş kapsamında B/III grubu iş deneyim belgesinin sunulduğu, sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında değerlendirilebilmesi için “yeni bina” inşaa edilmiş ve gerçekleşmiş olması gerektiği ancak, anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin tadilat onarım olarak değerlendirilmesi gerektiği ya da “yeni bina” tanımı kapsamına girmeyecek şekilde değerlendirilmesi gerektiği, idarenin şikâyete cevap yazısında ise istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin EKAP üzerinden sorgulatılarak ihaleye konu işle benzerlik gösterdiği şeklinde olduğu ancak yapılan incelemenin yetersiz olduğu, anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş olarak yukarıdaki gerekçelerden dolayı kabul edilmemesi gerektiği, İdari Şartname’de B/III grubuna ait işlerle ilgili tamamlama/ikmal veya tadilat/onarım işlerinin kabul edileceğine dair bir düzenleme bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden şikâyet konusu ihaleye ilişkin işin, Seferihisar Çocuk Belediyesi Kulis, Sahne ve Çevre Düzeni Yapımı İşi olduğu, şikâyete konu ihaleye ilişkin ihale dokümanının 9 kişi tarafından satın alındığı, ihalenin 04.04.2017 tarihinde açık ihale usulü ile anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle yapıldığı, ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde Kemtaş İnş. San. Tic. A.Ş. unvanlı isteklinin ihale dokümanı arasında yer alan taahhütnameyi sunmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli teklifler ve yaklaşık maliyete göre hesaplanan aşırı düşük teklif sınır değeri olan 530.056,73 TL nin altında teklif vermiş olan Zigana Turizm Taah. San. Tic ve Ltd. Şti.nin teklifinin sınır değerin altında olması nedeniyle 07.04.2017 tarihinde yapılan tebligatla aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmasının istenildiği ve istekli tarafından 14.04.2017 tarihinde sunulan aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak ihalenin 21.04.2017 tarihli ihale komisyon kararı ile anılan istekli üzerine bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak ise Engin Emin’in belirlendiği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, ilgili maddenin dilekçelerde yer alacak hususları sayan dördüncü fıkrasının (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller belirtilmiş, aynı hususa, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında da yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında ise “(1) Başvurular öncelikle;

ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği, yönlerinden sırasıyla incelenir.” hükmü bulunmaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde, şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde, idarenin işleminin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediği, başvurunun ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığına ilişkin kanaat içerdiği, mevzuat uyarınca, başvuru sahibinin diğer bir isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırılığı iddialarını somut delillere dayandırması gerektiği, ancak başvuru sahibi istekli tarafından ileri sürülen aşırı düşük teklif açıklamalarının yetersiz olduğu, uyuşmazlıklar barındırdığı gibi iddiaları kapsamında aşırı düşük teklif açıklamasının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde;ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(3) Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de ikinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “ Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.” hükmü,

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.4 ve 2.5’inci maddelerinde “2.4. (Ek-1)’de yer alan listedeki işlerle ilgili; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işler, yapılacak işin niteliği ile bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir. Örneğin; BII grubu bir idari binanın çatı örtüsü onarım işi ihalesinde, benzer işin sadece “BII grubu ile BII grubu işin onarım işi” olarak belirlenmesi, Kanunun 5 inci maddesinde rekabetin sağlanması ilkesine aykırı olacaktır.

2.5. (Ek-1)’de yer alan listedeki işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Örneğin; bir binanın sadece sıhhi tesisat yapımına ilişkin bir ihaleye CI grubuna ait iş deneyim belgesi sunan aday veya istekliler katılabileceği gibi kapsamında sıhhi tesisat işleri olan BIII grubu bir binaya ilişkin iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli de katılabilecektir. Benzer şekilde bir tünel yapım işi ihalesine AII grubu iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli katılabileceği gibi örneğin kapsamında tünel yapım işi olan AVIII grubu iş deneyim belgesi ile de aynı ihaleye katılmak mümkündür.” açıklaması yer almaktadır.

Anılan Tebliğ’in ekinde idare tarafından benzer iş olarak belirlenen (B) Üstyapı (Bina) İşleri’nin 3’üncü grubunda yer alan B/III Grup Bina İşleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ

I. GRUP: BİNA İŞLERİ

1. Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri

2. Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri

3. Taşınmaz kültür varlıklarının fonksiyon değiştirme işleri

II. GRUP: BİNA İŞLERİ

1. Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

2. Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

3. Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

4. İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

5. İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

6. Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

7. Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

8. Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

9. Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli)

10. Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

11. Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

12. Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

13. Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)

14. Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

15. Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

16. (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

III. GRUP: BİNA İŞLERİ

1. BII. Grup işler

2. BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 100'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(B) Üst yapı (Bina) İşleri III.Grup İşler

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye Zigana Turizm Taah. San. Tic ve Ltd. Şti. adına Balçaova Termal Turizm ve Otelcilik Tic. A.Ş. tarafından 30.07.2015 tarihli ve 2014/86183-990153-1-1 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işin adının “Balçaova Fizik Tedavi Merkezi Giriş Holü Havuz, Sauna ve Jakuzi Bölümleri Tadilat ve Yenileme İkmal İnşaatı”, uygulanan yapı tekniğinin “Betonarme ve Havuz işleri”, ilk sözleşme bedelinin 365.000,00 TL, toplam sözleşme bedeli, gerçekleştirilen iş tutarı ve belge tutarının 395.000,00 TL, sözleşme tarihinin 22.08.2014, geçici kabul tarihinin ise 02.12.2014 olarak belirtildiği görülmüştür.

Belge konusu işin BII/BIII grubu bir bina işinin, tadilat ve yenileme işi olduğu dolayısıyla binanın temelinden çatısına kadar yapımını içeren bir yapım işi niteliğinde olmadığı görülmüştür. Bu haliyle belge konusu işin benzer işe (B/III) uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan iş deneyim belgesine konu işin adının “Balçaova Fizik Tedavi Merkezi Giriş Holü Havuz, Sauna ve Jakuzi Bölümleri Tadilat ve Yenileme İkmal İnşaatı” olduğu, ihale konusu işin adının ise “Seferihisar Çocuk Belediyesi Kulis, Sahne ve Çevre Düzeni Yapımı” olduğu göz önüne alındığında iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu işe uygun olmadığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiası yerinde olduğundan, Zigana Turizm Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Zigana Turizm Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Hamdi GÜLEÇ

Başkan

Şinasi CANDAN

II. Başkan

Osman DURU

Kurul Üyesi

Erol ÖZ

Kurul Üyesi

Köksal SARINCA

Kurul Üyesi

Dr. Ahmet İhsan ŞATIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet ATASEVER

Kurul Üyesi

Oğuzhan YILDIZ

Kurul Üyesi

Benzer Yazılar

Beni yukari isinla
arçelik yetkili servisi arçelik yetkili servis arçelik servisi arçelik teknik servis arçelik servisleri istanbul arçelik servisi arçelik beko servis arçelik beko servisi arçelik beko yetkili servisi arçelik beko yetkili servis
beko servisleri
beko teknik servis
beko servisi
beko yetkili servis
istanbul beko servisi
arçelik beko servis
arçelik beko servisi
arçelik beko yetkili servisi
beko arcelik yetkili servis
KadirWeb PHP HTML Webmaster Web tasarım kişisel blog hosting Linux Plesk cPanel