• Şuradasınız
  • Anasayfa
  • KiK İtirazı (Kararlar)
  • 2006/36599 İhale Kayıt Numaralı “Pınarbaşı Aytepe Mesire Alanı Arası Teleferik İnşaatı Yapım İşi” İhalesi – Tarih: 17.07.2006 – No: 2006/UY.Z-1704

2006/36599 İhale Kayıt Numaralı “Pınarbaşı Aytepe Mesire Alanı Arası Teleferik İnşaatı Yapım İşi” İhalesi – Tarih: 17.07.2006 – No: 2006/UY.Z-1704

Toplantı No: 2006/034
Gündem No: 63
Karar Tarihi: 17.07.2006
Karar No: 2006/UY.Z-1704

Şikayetçi:
Ungan San. Tesisleri ve Makinaları Tic. Ltd. Şti, Ahmet Mithat Efendi Sokak Nu 52/4 Çankaya/ANKARA
İhaleyin Yapan İdare:
Aydın Belediye Başkanlığı,Yedi Eylül Mahallesi Esko İş Merkezi / AYDIN
Başvuru Tarih ve Sayısı:
/
Başvuruya Konu İhale:
2006/36599 İhale Kayıt Numaralı “Pınarbaşı Aytepe Mesire Alanı Arası Teleferik İnşaatı Yapım İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
03.07.2006 tarih ve 06.02.70.0176/2006-28E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Aydın Belediye Başkanlığı nca 17.05.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Pınarbaşı Aytepe Mesire Alanı Arası Teleferik İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ungan San. Tesisleri ve Makinaları Tic. Ltd. Şti. nin 15.05.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 18.05.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 02.06.2006 tarih ve 16687 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.06.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; şikayete konu ihaleye ait proje ve dokümanların belli bir firmaya hazırlattırıldığı, dokümanda ölçüler belirtilerek İzmir de üretim yapan bir firmanın tarif edildiği, böylelikle uluslararası standartlara uygun olarak üretim yapan firmaların ihaleye katılımının engellendiği, dünyada teleferik sistemi yapan tüm firmaların kendilerine özgü ve ölçüleri farklı seri üretime konu olan mamüllere göre kendi projelerini hazırladıkları, OITAF (Uluslararası Halatlı Taşımacılık Birliği) tarafından, alt ve üst tahrik çarklarının, direk yüksekliklerinin hangi ölçülerden küçük olamayacağı, istasyon iniş-biniş mesafeleri ve tesisin çalışma hızı gibi konularda asgari standartların belirlendiği, bu standartlara göre sabit bir ölçü verilemeyeceği, kaldı ki makara adetlerinin taşıma kapasitelerine göre değişebileceği, bu hususun direk sayısını bile etkileyebileceği, her firmanın kendi hesap ve kullandığı malzemelere göre gerdirme aralığı ölçülerinin değişeceği, idarece projelerin hazırlattırıldığı mühendisin ihaleye teklif veren STM ve DEDEM firmaları ile birlikte daha önce pek çok ihaleye girdiği, bu ihalede de yine bu firmalar lehine sonuç doğuracak bir ihale dokümanı hazırladığı, bu projelerin tasdiksiz olduğu, projelerin uygunluğunu onaylayan bir makamın olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibi, istekli olabilecek sıfatını taşıdığından ve iddiaları ihale dokümanına ilişkin olduğundan, isteklilerce sunulan teklifler ve bunlara ilişkin değerlendirmeler incelenmemiş, dokümana yönelik iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Şikayete konu ihalenin ihale dokümanları, piyasadan fiyat araştırılması yapılarak, 4734 sayılı Kanunun 22 maddesinin (d) bendine göre temin edilmiştir.

Bu alım kapsamında, Aydın ili Pınarbaşı mevkiinden başlayarak Aytepe mesire alanında bitecek teleferik hattının, idarece öngörülen takribi başlangıç ve bitiş noktaları ile hat doğrultusu belirlenen güzergahta, halatlı taşımacılık hizmeti yapacak 6 şar kişilik, 3 er kabinli ve 2 kabin grubundan oluşan (grup gondol) tek halat dolaşımında teleferik tesisi için jeolojik zemin etüdlerinin, teleferik tesisi için genel tanım ve tariflerinin, özel teknik şartnamesinin, imalat tanım ve tariflerinin, statik hesaplar ve mimari projelerinin, hesaplama raporlarının, elektrik projelerinin, teleferik tesisine ait tahrik istasyonu ve dönüş istasyonunun vb. tüm detaylarının, metraj ve keşif çalışmalarının, mahal listesi ve pursantaj cetvellerinin, 3 ayrı firmadan alınmış iş grupları bazında anahtar teslimi götürü bedel fiyat tekliflerine dayanarak hazırlanmış yaklaşık maliyetin temin edilmesi öngörülmüştür.

Piyasadan alınan teklifler sonucunda, yukarıda bahsedilen hizmetlerin Makine Yüksek Mühendisi olan bir kişi tarafından yaptırılmasına karar verilmiş ve yaklaşık maliyet de dahil olmak üzere tüm projeler, raporlar, teknik şartnameler ve imalat tarifleri anılan kişi tarafından hazırlanmıştır.

İhale dokümanı kapsamında, idari şartname, teleferik tesisi yapımı genel tanım ve tarifleri ve özel teknik şartname, sözleşme tasarısı, yapım işleri genel şartnamesi, imalat tanım ve tarifleri, pursantaj tablosu, mahal listesi, elektrik ve otomasyon uygulama projeleri, yıldırımdan korunma sistemi uygulama projeleri, uygulama projelerine ait detayların içinde bulunduğu CD ye ve standart formlara yer verilmiştir.

Şikayetçi Ungan San. Tesisleri ve Makinaları Tic. Ltd. Şti. nin ilk olarak 01.05.2006 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu,

Bu başvuruda da, teknik çizimlerin üretici olduğu ifade edilen bir firmaya ait olduğu ve bu çizimlerin aynı firmanın ihalelere ortak katıldığı bir makine mühendisi tarafından kendi imalat detaylarına yönelik olarak hazırlandığı, imalatçı firmaların idarece tespit edilen kriterlere bağlı olarak (hat uzunluğu, kot farkı vb.) imalat yaptıkları ve kendi deneyim ve kalitelerini imalatlarına uygulayarak tesisi imal ve monte ettikleri, sistemdeki her aksamın imalatçı firma özelliklerini taşıdığından, farklı olacağı, belli bir firmaya özel imalat detaylarının ihale dokümanında verilmesinin bir çok imalatçının ihaleye katılmasını engelleyeceği ve rekabet ortamının oluşmayacağı iddialarına yer verildiği,

İdarece bu başvuruya verilen 03.05.2006 tarih ve 487-4562 sayılı cevapta; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 5 inci maddesi gereğince uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamayacağı, bu itibarla yapım işine ait proje ve projeye endeksli hesaplamaları içeren hizmetin, aynı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi kapsamında “Doğrudan Temin” usulü ile 3 proje firmasından teklif almak kaydı ile en düşük fiyat esasına göre temin edildiği,

Projelerde yer verilen sistem detaylarının uygulama esnasında yüklenici firma deneyim ve kalitesini yansıtacak, aynı zamanda idarenin ihtiyacına aynı doğrultuda cevap verecek, sistemin ana işleyişine bağlı kalmak koşulu ile farklı sistem detayları ile çözümü durumunda, yüklenicinin idareden ilave bir ücret talep edilemeyeceği ve idarece de uygun görülmesi halinde, firmanın kendi çözümlerinin uygulanabileceği, bu itibarla, katılımı kısıtlayıcı herhangi bir hususun bulunmadığının ifade edildiği anlaşılmıştır.

Şikayetçinin 15.05.2006 tarihinde ikinci kez idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin 18.05.2006 tarihli işlemi ile şikayeti uygun bulmadığına ilişkin kararı, 18.05.2006 tarihinde şikayetçiye bildirilmiştir.

İdarenin şikayetin uygun bulunmadığına ilişkin kararında özetle;

İdare bünyesinde işin özelliğinden dolayı proje ve hesaplarını yapabilecek teknik bilgi ve beceriye sahip teknik personel bulunmadığından, hesaplamalar ve proje hizmetinin doğrudan temin usulü ile temin edildiği, bu proje ve hesaplar dahilinde çıkan netice ile yapım işi ihalesine çıkıldığı,

Proje ve hesaplamalarda marka, patent, belli bir firmaya göre özellik ve tanımlara yer verilmediği, alınan hesap çıktıları neticesinde boyutlandırma ve projelendirme yapıldığı, 4734 sayılı Kanunda anahtar teslimi götürü bedel ihaleye çıkılabilmesi için önce uygulama projesinin hazırlanması gerektiği yönünde amir hükmün yer aldığı, aksi bir uygulamanın Kanuna açık aykırılık teşkil edeceği,

İnsan Taşımak Üzere Tasarlanan Kablolu Taşıma Yönetmeliğinin (2000/9/AT) 2009 yılı itibarı ile uyulması zorunlu olduğu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan ikili görüşmeler neticesinde şu an itibarı ile bu standartlara uyulması zorunluluğunun olmadığının anlaşıldığı,

Şikayet başvurusunda bahsedilen ihalenin anılan Kanunun 21 nci maddesinin (d) veya (e) bendine göre gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu husus ile ilgili olarak, açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulünün temel ihale usulleri olduğu, ihalenin de açık ihale usulü ile gerçekleştirildiği,

Hizmet satın alınarak proje ve hesapları hazırlatılan makine mühendisinin, yapılan iş ile ilgili hata ve eksikliklerden kendisi veya firmasının sorumlu olacağı, yine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile yapılan ikili görüşmeler neticesinde şu an için bir proje onay mercii arama zorunluluğunun bulunmadığı ifade edilmiştir.

İdarece 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendine göre temin edilen projeler ve bu projelere ait detayların, ihalede rekabeti engellediği ve tek bir firmayı işaret ettiği yönündeki iddia ile ilgili olarak, teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, alınan teknik görüşte özetle;

“Söz konusu işe ait ihale dokümanlarında belirtilen ölçü ve detaylar belli bir firmayı işaret ettiği ve bu kapsamda rekabeti engellediği kararına varılmıştır.

?

NETİCE: Teleferik İhalesi Teknik Şartnamesi; Avan Projesi yerine Uygulama Projesine yönelik hazırlanmış olması bir firmanın şartlarını sağladığı kanaatini vermektedir. Haksız rekabetin önlenmesi ve kamu yararının gözetilerek ihalenin tekrarına ve ek de belirtilen örnek teknik şartnamenin de dikkate alınarak yeniden hazırlanmasına ve kesin proje verilerine yer verilmeyerek ihale kararının kesinleşmesinden sonra uygulama projesi ve detay çizimlerin ihale komisyona sunulmasına, Teleferik Yönetmeliği (2000/9/AT) ile EN Standartlara atıfda bulunulmasının haksız rekabeti önleyeceği düşünülmektedir. Uygulama Projelerin çizim, kontrol ve onay bilgilerinin yanında sorumlu mühendislerin diploma numaralarına da yer verilmesi, uygulama projesinin Mühendis Odalarının vizesinden geçirilmesi, yetkininde kontrolünü sağlayacağı önem arz etmektedir.” görüşüne yer verilmiştir.

Alınan teknik görüş çerçevesinde, hazırlanan projelerin ihaleye teklif vermeyi engelleyecek nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Şikayete konu ihalenin ihale dokümanlarının, piyasadan fiyat araştırılması yapılarak, 4734 sayılı Kanunun 22 maddesinin (d) bendine göre temin edilmesi amacıyla 3 (üç) ayrı firmadan teklif alındığı ve en düşük teklifi veren firmanın ihale dokümanını hazırladığı, ancak bu alıma ilişkin “Halatlı Taşımacılık Hizmeti Verecek 6 şar Kişilik, 3 er Kabinli ve İki Kabin Grubundan Oluşan (Grup Gondol) Tek Halat Dolaşımlı Teleferik Tesisi Teknik Hesaplamaları, Uygulama ve Detay Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı Teknik Şartnamenin” 23 üncü maddesinde;

Teleferik tesisinin 3 (üç) ayrı firmadan alınmış iş grupları bazında anahtar teslimi götürü bedel fiyat tekliflerinin alınarak, Teleferik Yapım İşi Yaklaşık Maliyetinin hazırlanacağının hüküm altına alındığı görülmüştür.

Ancak, idarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğine, hizmet satın alınan makina mühendisi tarafından hazırlanan yaklaşık maliyetin oluşturulmasına esas fiyatların neler olduğu ve nereden alındığı hususu ile ilgili bir belgeye rastlanmamıştır.

Danışmanlık hizmeti alınan firma tarafından, alt sürücü istasyonu, üst dönüş istasyonu, hat boyu ile ilgili kazı, kalıp, demir, beton, çelik kostrüksüyon, volan, jeneratör, kontrol odası, montaj ve inşaat işçiliği, direkler, makara takımları, çelik halat, kabinler ve klemleri vb. imalatlara, elektrik işleri ile ilgili malzeme ve işçiliklere ilişkin metraj hesaplarına yer verildiği, daha sonra yaklaşık maliyette bu unsurların fiyatlandırıldığı, ancak maliyeti oluşturan fiyatlara (proforma fatura vb.) ve teknik şartnamede hüküm altına alınan 3 (üç) ayrı firmadan iş grupları bazında alınan anahtar teslimi götürü bedel fiyat tekliflerine yer verilmediği, idarece yaklaşık maliyete esas alınan bedelin, firmanın kendi teklifi olarak sunulduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca, teknik şartnamenin 8 ve 14 üncü maddelerinde tahrik istasyonu ve dönüş istasyonunun mimari projelerinin de hazırlanması gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmüştür.

Hazırlanan genel tanımlarda ise;

Tahrik ve dönüş istasyonlarının üzerlerinin uygun ve estetik biçimde sandeviç panel veya fiberglass türü malzeme ile giydirilmesi tariflenmiş ancak, bu hususa ilişkin herhangi bir teknik proje ve/veya detaya, yükseklik, en-boy gibi hususlarda herhangi bir ölçüye yer verilmemiş, yaklaşık maliyete dahil edilen bu kalem için yapılan hesaplamanın nasıl oluştuğu anlaşılamamıştır.

4734 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde yaklaşık maliyete ilişkin hüküm bulunmakta, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 ila 13 üncü maddeleri arasında ise yaklaşık maliyetin nasıl tespit edileceğine ilişkin ayrıntılı düzenlemelere yer verilmektedir.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, ödeneğin belirlenmesinde, ilan sürelerinin hesaplanmasında, yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağının ya da ihalelere yabancı isteklilerin katılmasının öngörülemeyeceği ihalelerin belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılacak olan yaklaşık maliyetin gerçekçi olarak yukarıda anılan hükümlere göre belirlenmesi zorunludur.

İdarece yaklaşık maliyete esas alınan teklif ve yukarıda yer verilen hükümler birlikte değerlendirildiğinde;

Şikayete konu ihaleye ilişkin yaklaşık maliyetin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri uyarınca belirlenmediği, hazırlanması gerekli mimari projelerin ise bulunmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Benzer Yazılar

Beni yukari isinla
arçelik yetkili servisi arçelik yetkili servis arçelik servisi arçelik teknik servis arçelik servisleri istanbul arçelik servisi arçelik beko servis arçelik beko servisi arçelik beko yetkili servisi arçelik beko yetkili servis
beko servisleri
beko teknik servis
beko servisi
beko yetkili servis
istanbul beko servisi
arçelik beko servis
arçelik beko servisi
arçelik beko yetkili servisi
beko arcelik yetkili servis
KadirWeb PHP HTML Webmaster Web tasarım kişisel blog hosting Linux Plesk cPanel